Please Note
We brought you to this page based on your search query. If this isn't what you are looking for, you can continue to Search Results for ""
The maximum number of items you can export is 3,000. Please reduce your list by using the filtering tool to the left.
Close
Za chwilę opuścisz stronę polską i przejdziesz na stronę globalną.
Nie pokazują ponownie tej informacji.
Tak
Nie
Zarejestruj się
Język:
Wykonaj poniższe dwa kroki, aby uzyskać dostęp do ocen, wiadomości i wydarzeń agencji Moody’s.
Uzupełnij formularz
Potwierdź e-mail
Dane do rejestracji
* wymagane
Imię
*
Nazwisko
*
Firma
*
Kraj/Jurysdykcja
*
Wiadomości
*
Twój adres e-mail będzie jednocześnie Twoją nazwą użytkownika
Format wiadomości
Hasło
*
Powinno zawierać od 8 do 32 znaków.
Ponownie wprowadź hasło
*
Uzupełniające
Newsletter po dokonaniu rejestracji

Credit implications of current events.
Now published twice a week.

Insights and data from John Lonski and colleagues at Moody's Analytics on corporate bond, CDS, and equity markets.

Przepisz widoczne znaki *
Uzyskanie dostępu do serwisu wymaga zapoznania się z regulaminem agencji Moody’s oraz wyrażenie zgody na nie.

Kopia regulaminu korzystania z serwisu zostanie przesłana na podany adres e-mail.

Umowa z użytkownikiem

 

Umowa Użytkownika

Dziękujemy Państwu za zainteresowanie niniejszą stroną internetową.  Przed rozpoczęciem korzystania ze Strony (zdefiniowanej poniżej), uprzejmie prosimy o uważne zapoznanie się z poniższymi zasadami i warunkami, które regulują Państwa korzystanie ze Strony i jej zawartości. Jeżeli zgadzają się Państwo z tymi zasadami i warunkami, prosimy o kliknięcie „Zgadzam się” na końcu niniejszego dokumentu. W wypadku braku zgody na te zasady i warunki, spółki Moody’s Investors Service, Inc. („MIS”), Moody’s Analytics, Inc. oraz ich spółki powiązane (łącznie określane jako „Moody’s”) nie będą mogły udzielić Państwu prawa do korzystania z zawartości Strony. Kompletna lista spółek powiązanych grupy Moody’s dostępna jest na stronie www.moodys.com.

Przez kliknięcie „ZGADZAM SIĘ” na końcu niniejszego dokumentu oświadczają Państwo, że rozumieją niniejsze zasady i warunki oraz że zamierzają Państwo uznać te zasady i warunki za prawny odpowiednik umowy pisemnej, o takiej samej mocy wiążącej, a także oświadczają Państwo, że akceptują te zasady i warunki oraz zgadzają się na ich prawne obowiązywanie wobec Państwa.

Niniejsza strona oraz wszelkie inne strony, które przekierowują do niniejszej Umowy Użytkownika (zdefiniowanej poniżej) lub na których pojawia się niniejsza Umowa Użytkownika (łącznie określane jako „Strona”), podlegają warunkom użytkowania określonym w niniejszej Umowie Użytkownika (odpowiednio „Umowa Użytkownika” lub „Warunki Użytkowania”).

Moody’s zastrzega sobie prawo zmiany zasad i warunków zawartych w niniejszej Umowie Użytkownika za uprzednim powiadomieniem, które może polegać na umieszczeniu komunikatu o tego typu zmianie (lub zaktualizowanej Umowy Użytkownika) na Stronie, przesłaniu wiadomości e-mail lub może odbyć się w inny właściwy sposób. W przypadku, gdy informacja o zmianie ma formę komunikatu na Stronie, zmianę uznaje się za wprowadzoną z chwilą umieszczenia komunikatu; w przypadku przesłania wiadomości e-mail o zmianie: z chwilą wysłania tej wiadomości; zaś w przypadku przekazania informacji o zmianie w inny sposób, zmianę uznaje się za wprowadzoną w chwili przesłania lub publikacji odnośnego zawiadomienia przez Moody’s lub w jego imieniu. Dalsze korzystanie przez Państwa z niniejszej Strony, po opublikowaniu informacji na temat zmian, będzie tożsame z ostateczną akceptacją przez Państwa wszelkich zmian niniejszej Umowy Użytkownika. Przyjmują Państwo do wiadomości fakt, że powiadomienie o zmianie niniejszej Umowy Użytkownika opublikowane na Stronie, doręczone w formie wiadomości e-mail lub w inny właściwy sposób, stanowi odpowiednie i wystarczające powiadomienie.

Niniejsza strona stanowi własność Moody’s oraz jest przez niego zarządzana. Niniejsza Umowa Użytkownika obejmuje zasady, uzgodnienia, warunki i postanowienia, w oparciu o które mogą Państwo („Państwo” lub „Użytkownik”) uzyskiwać dostęp do Strony i jej zawartości oraz możliwość korzystania z nich, w tym (między innymi) ratingów i innych opinii prezentowanych na Stronie. Niniejszą umowę zmieniono po raz ostatni w dniu 2 lipiec2019 r.

Zasady i warunki

 

1. Udzielenie licencji. Niniejsze Warunki Użytkowania określają indywidualną, odwoływalną, niewyłączną i nieprzenaszalną licencję dotyczącą wykorzystywania Strony, która będzie przysługiwać Państwu pod warunkiem nieprzerwanego stosowania się do zasad i warunków zawartych w ich treści. Mogą Państwo, w sposób okazjonalny i niesystematyczny, drukować i pobierać Materiały zawarte na Stronie wyłącznie dla potrzeb indywidualnych i niekomercyjnych. Dodatkowo, z zastrzeżeniem ograniczeń określonych w treści Innych Umów (zdefiniowanych poniżej) mogą Państwo: (a) drukować, kopiować i wykorzystywać wyłącznie dla wewnętrznego użytku firmowego ratingi kredytowe oraz ogłoszenia o ratingu kredytowym Moody’s Investors Service dostępne na Stronie (z wyłączeniem jakichkolwiek innych Materiałów, które mogą towarzyszyć takim ratingom kredytowym lub ogłoszeniom o ratingu kredytowym); oraz (b) kopiować i rozpowszechniać oceny kredytowe wyłącznie w zakresie w jakim ich uwzględnienie w raportach składanych wyłącznie do właściwych władz państwowych jest wymagane na podstawie przepisów prawa, wyłącznie jako część takich raportów. Każdorazowo, nie mogą Państwo ukrywać, zmieniać, usuwać lub kasować wzmianek lub oświadczeń na temat praw autorskich i innych praw własności, zawartych w treści tego typu Materiałów. Z zastrzeżeniem powyższych ustaleń, i o ile wyraźnie nie dozwolono w treści niniejszego dokumentu, nie wolno Państwu zmieniać, tworzyć zapożyczeń, kopiować, rozpowszechniać, rozpakowywać, redystrybuować, dystrybuować, nadawać, transmitować, powielać, publikować, licencjonować, przekazywać, sprzedawać lub odsprzedawać, dublować, fałszować, tworzyć hiperłączy, wydobywać, eksplorować danych lub wykorzystywać lub przechowywać dla dalszego użytku dla jakiegokolwiek z tych celów dowolnych informacji lub Materiałów uzyskanych ze Strony, lub za jej pośrednictwem w inny sposób bez uprzedniej pisemnej zgody Moody’s. Ponadto, nie wolno Państwu publikować żadnych Materiałów pochodzących ze Strony na forach, serwisach informacyjnych, serwerach katalogowych, listach mailingowych, w biuletynach elektronicznych lub na innych witrynach sieciowych bez uzyskania od Moody’s uprzedniej zgody na piśmie. Zobowiązują się Państwo wobec Moody’s do niewykorzystywania Strony w celach niezgodnych z prawem lub treścią niniejszych Warunków Użytkowania, w tym między innymi, usiłowania lub faktycznego (i) przerywania, utrudniania lub zakłócania działania Strony, lub (ii) gromadzenia informacji na temat innych użytkowników Strony, w tym informacji na temat haseł, kont i innych danych.

2. Prawa własności intelektualnej. Wszelkie Materiały zawarte na Stronie, o ile nie wskazano inaczej, są prawnie chronione, między innymi na mocy przepisów o prawie autorskim, tajemnicy handlowej i znakach towarowych USA, oraz na mocy innych stanowych, krajowych i międzynarodowych przepisów prawa i regulacji. Niniejsza Strona, jej zawartość, Materiały, układ i projekt stanowią wyłączną własność spółki Moody’s i jej licencjodawców, przy czym, o ile niniejszy dokument wyraźnie nie stanowi inaczej, Moody’s nie udziela Państwu żadnych wyraźnych lub dorozumianych praw wobec tego typu Materiałów. Niezależnie od jakichkolwiek odmiennych postanowień niniejszych Warunków Korzystania, w tym w odniesieniu do wszelkich praw wyraźnie przyznanych Państwu w niniejszych Warunkach Użytkowania, niedopuszczalne jest używanie narzędzi do scrappingu danych lub jakichkolwiek rozwiązań obejmujących automatyczne przetwarzanie z użyciem komputera do w celu kopiowania lub pozyskiwania  jakichkolwiek Materiałów zawartych na tej Stronie w jakimkolwiek celu. Spółka Moody’s jest właścicielem praw autorskich wobec Strony, jako utworu zbiorowego i/lub kompilacji, wszelkich baz danych dostępnych na Stronie, oraz w zakresie selekcji,  koordynacji, układu i udoskonaleń Materiału ze Strony. Moody’s, Moody’s Investors Service, Moody’s Analytics, oraz wszelkie inne nazwy, znaki firmowe i ikony identyfikujące spółkę Moody’s i/lub produkty i usługi Moody’s, stanowią prawnie zastrzeżone oznaczenia Moody’s lub jej licencjodawców. Wyświetlane na Stronie znaki handlowe osób trzecich stanowią ich własność.

3. Polityka Prywatności. Prosimy o zapoznanie się z treścią Polityki Prywatności spółki Moody’s, stanowiącej streszczenie praktyk stosowanych przez Moody’s w zakresie gromadzenia i wykorzystywania danych osobowych w związku ze Stroną, dostępną na stronie www.moodys.com.

4. Polityka korzystania z haseł. Korzystanie przez Państwa z niektórych funkcji Strony wymaga użycia hasła. W ramach procesu rejestracji powinni Państwo ustalić nazwę użytkownika i hasło, udzielając spółce Moody’s dokładnych, kompletnych i aktualnych informacji. Każda osoba znająca Państwa hasło może uzyskać dostęp do zastrzeżonych funkcji Strony oraz do informacji Państwu udostępnianych. Z uwagi na to, powinni Państwo zachować treść swojego hasła w tajemnicy. Akceptując treść niniejszych Warunków Użytkowania, zobowiązują się Państwo ponosić wyłączną odpowiedzialność za poufność i sposób wykorzystania Państwa hasła, oraz za wszystkie wymiany informacji dokonywane na Stronie przy użyciu hasła. Ponadto, w przypadku powzięcia informacji o utracie lub kradzieży Państwa hasła, bądź też nieautoryzowanym jego użyciu, niezwłocznie powiadomią Państwo o tym fakcie Moody’s. Spółce Moody’s przysługuje prawo skasowania lub zmiany hasła w dowolnym czasie i z dowolnych przyczyn.

5. Akceptacja ryzyka. Korzystają Państwo z Internetu wyłącznie na własne ryzyko, mając na względzie wszelkie obowiązujące przepisy prawa i regulacje o charakterze lokalnym, stanowym, krajowym i międzynarodowym. Pomimo że spółka Moody’s podjęła starania w celu stworzenia bezpiecznej i wiarygodnej witryny sieciowej, prosimy pamiętać, że zagwarantowanie poufności każdej wiadomości lub materiału przesyłanego na Stronę/ze Strony za pośrednictwem Internetu jest niemożliwe. Dlatego też, ani spółka Moody’s, ani jej licencjodawcy i dostawcy, nie ponoszą odpowiedzialności za bezpieczeństwo dowolnych informacji przesyłanych za pośrednictwem Internetu, dokładności informacji zawartych na Stronie, lub konsekwencji podejmowania dowolnych działań na ich podstawie. Ani spółka Moody’s, ani jej licencjodawcy i dostawcy, nie będą odpowiadać za zakłócenia lub braki w zakresie usług internetowych, sieciowych lub hostingu. Całość ryzyka związanego z użytkowaniem Strony przyjmują Państwo na siebie.

6. Egzekwowanie zasad bezpieczeństwa. Wykorzystywanie lub usiłowanie wykorzystania dowolnych funkcji Strony w sposób nieuprawniony może skutkować wszczęciem postępowania karnego i/lub cywilnego. Aby zachować bezpieczeństwo i integralność Witryny, Moody's zastrzega sobie prawo do przeglądania i rejestrowania aktywności na Stronie w zakresie dozwolonym przez prawo i zgodnie z Polityką Prywatności Moody's. Wszelkie informacje uzyskiwane podczas takiego przeglądania lub rejestracji mogą być udostępniane organom ścigania, w związku ze śledztwem lub dochodzeniem w sprawie możliwości popełnienia przestępstwa za pośrednictwem Strony. Spółka Moody’s będzie również zobowiązana do honorowania wszelkich nakazów sądowych, obejmujących żądania udzielenia tego typu informacji.

7.  Linki do innych witryn internetowych. Spółka Moody’s może udostępniać, w zależności od własnego uznania, linki do innych stron www, w celu ułatwienia Państwu odszukania potrzebnych informacji i usług. Moody’s nie weryfikuje tych witryn i są one zarządzane przez osoby trzecie, będące poza kontrolą Moody’s. Z uwagi na to, Moody’s i jej dyrektorzy, funkcjonariusze, pracownicy, agenci, przedstawiciele, licencjodawcy i dostawcy (łącznie określani jako „Podmioty Moody’s”) w sposób wyraźny wyłączają jakąkolwiek odpowiedzialność za wspomniane witryny stron trzecich, w tym w szczególności i bez ograniczenia z tytułu zawartości, dokładności informacji, jakości produktów lub usług dostarczanych lub reklamowanych na tego typu witrynach osób trzecich, i/lub oprogramowania pobranego z tych witryn. Ponadto, obecność tego typu linków nie jest tożsama z udzieleniem gwarancji odnośnie dowolnej osoby trzeciej, bądź też dowolnej witryny internetowej, produktów lub usług oferowanych przez dowolną osobę trzecią.

8.  Zdarzenia poza kontrolą spółki Moody’s. Niniejszym w sposób wyraźny zwalniają Państwo spółkę Moody’s, oraz jej licencjodawców i dostawców z odpowiedzialności na wypadek dowolnych roszczeń odszkodowawczych powstałych z przyczyn będących poza ich kontrolą, w tym między innymi, awarii urządzeń elektronicznych lub mechanicznych lub linii komunikacyjnych, awarii telefonów lub łącz, wirusów komputerowych, nieuprawnionego dostępu, kradzieży, błędów operatora, trudnych warunków pogodowych, trzęsienia ziemi lub katastrof naturalnych, strajków lub innych problemów natury pracowniczej, wojny, działań terrorystycznych lub restrykcji rządowych.

9.  Oświadczenia. MIS niniejszym ujawnia fakt, że większość emitentów dłużnych papierów wartościowych (w tym obligacji korporacyjnych i komunalnych, skryptów dłużnych, weksli i dowolnych krótkoterminowych papierów dłużnych) oraz akcji uprzywilejowanych poddawanych ratingowi MIS, przed przyznaniem oceny ratingowej, zobowiązało się do uregulowania na rzecz MIS za usługi w zakresie  opinii i usług dotyczących ratingu kredytowego opłat w wysokości: 1 000 USD – do około 2 700 000 USD. Spółka Moody's Corporation („MCO”) i w pełni należąca do niej agencja MIS wykonująca ratingi kredytowe oraz jej partnerzy ratingowi stosują również polityki i procedury mające na uwadze zapewnienie niezależności ratingów i procedur ratingowych MIS oraz jej partnerów ratingowych. Informacje dotyczące pewnych powiązań, mogących istnieć pomiędzy członkami zarządu MCO i ocenianymi podmiotami, oraz pomiędzy podmiotami posiadającymi ratingi MIS i/lub jej partnerów ratingowych, które zgłosiły oficjalnie do SEC [amer. Komisja Papierów Wartościowych i Giełd] fakt posiadania ponad 5% udziału we własności spółki MCO, są co rok publikowane na: www.moodys.com pod nagłówkiem „Powiązania Inwestorów – Nadzór Korporacyjny – Polityka dot. Powiązań Członków Zarządu z Udziałowcami."

10.  WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI. Spółka Moody’s pozyskuje wszelkie Materiały publikowane na Stronie ze źródeł, które uznaje za dokładne i wiarygodne. Wyraźnie akceptują Państwo to, że ratingi kredytowe i inne opinie publikowane na Stronie (a) stanowią, i winny być wyłącznie interpretowane jako stwierdzenia o charakterze opinii na temat względnego przyszłego ryzyka kredytowego (zgodnie z poniższą definicją) dotyczącego podmiotów, zobowiązań kredytowych, zadłużenia lub dłużnych papierów wartościowych, i nie stanowią one stwierdzeń dotyczących aktualnych lub historycznych faktów dotyczących wiarygodności kredytowej, porad inwestycyjnych lub finansowych, rekomendacji dotyczących decyzji kredytowych lub decyzji dotyczących zakupu, posiadania lub sprzedaży dowolnych papierów wartościowych, potwierdzenia dokładności dowolnych danych lub wniosków, lub prób dokonania niezależnej oceny lub potwierdzenia kondycji finansowej dowolnej spółki; (b) nie dotyczą innych ryzyk, w tym między innymi, ryzyka utraty płynności, wartości rynkowej lub nieprzewidywalności cenowej; (c) nie biorą pod uwagę Państwa indywidualnych celów, sytuacji finansowej lub potrzeb; oraz (d) będą mieć wyłącznie rangę, o ile w ogóle, jednego z czynników decyzji inwestycyjnej lub kredytowej podejmowanej przez Państwa, lub w Państwa imieniu. W związku z powyższym wyraźnie przyjmują Państwo do wiadomości konieczność przeprowadzenia przez Państwa, z należytą starannością, własnej analizy i oceny każdej decyzji inwestycyjnej lub papieru wartościowego, każdego emitenta i gwaranta, oraz każdego podmiotu udzielającego zabezpieczenia kredytowego w przypadku każdego papieru wartościowego lub kredytu, którego nabycie, posiadanie, sprzedaż lub oferowanie Państwo rozważają. Dla uniknięcia wątpliwości, Materiały i opinie Moody’s mogą również zawierać oparte na modelach ilościowych szacunki ryzyka kredytowego i powiązane opinie lub komentarze publikowane przez Moody’s Analitics, Inc. Ponadto, wyraźnie przyjmują Państwo do wiadomości fakt, że wszelkie narzędzia lub informacje udostępniane na Stronie nie zastępują niezależnej oceny i analizy fachowej. W celu uzyskania wskazówek dotyczących inwestycji, podatków, prawa, należy zawsze korzystać z usług fachowca. Dla celów niniejszego akapitu, spółka Moody’s przyjmuje definicję „ryzyka kredytowego” jako ryzyka niewywiązania się przez podmiot ze swoich zobowiązań umownych i finansowych w terminie, wraz z szacunkową stratą finansową ponoszoną w przypadku niewykonania zobowiązania lub utraty wartości Informacje na temat typów kontraktowych zobowiązań finansowych uwzględnianych przez ratingi Moody’s są dostępne w publikacji Symbole Ratingowe i Definicje.  

Spółka Moody’s podejmuje wszelkie niezbędne działania w celu zapewnienia, że informacje wykorzystywane przez nią w toku przyznawania ratingów kredytowych są odpowiedniej jakości i pochodzą ze źródeł uznawanych przez Moody’s za wiarygodne, w tym, zależnie od okoliczności, od niezależnych osób trzecich. Niemniej jednak Moody’s nie pełni funkcji audytora i nie jest w stanie każdorazowo dokonywać niezależnej weryfikacji lub sprawdzania ważności informacji uzyskiwanych w toku procesu ratingowego oraz Materiałów udostępnianych na Stronie. Mając na uwadze ryzyko wystąpienia błędu ludzkiego lub mechanicznego i inne czynniki, zarówno Strona jak i wszelkie powiązane z nią Materiały są udostępniane na zasadach „AS IS" [tak, jak jest] i „AS AVAILABLE” [tak, jak jest dostępne], bez jakichkolwiek oświadczeń gwarancyjnych, przy czym PODMIOTY MOODY'S NIE SKŁADAJĄ OŚWIADCZENIA, ANI TEŻ NIE UDZIELAJĄ ŻADNEJ GWARANCJI PAŃSTWU, LUB TEŻ INNYM OSOBOM LUB PODMIOTOM, W SPOSÓB WYRAŹNY ANI DOROZUMIANY, ODNOŚNIE PRECYZJI, WYNIKÓW, TERMINOWOŚCI, KOMPLETNOŚCI, PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ LUB PRZYDATNOŚCI DO KONKRETNEGO CELU RZECZONEJ STRONY, LUB MATERIAŁÓW  Moody’s nie składa oświadczenia, ani nie udziela gwarancji na to, że Materiały zawarte na Stronie będą odpowiednie lub dostępne do użytku w konkretnej lokalizacji, zaś dostęp do nich z terytoriów, w obrębie których treści zawarte na Stronie są uznawane za niezgodne z prawem będzie niedozwolony. Jeżeli uzyskują Państwo dostęp do Strony z tego typu lokalizacji, czynią Państwo to na własne ryzyko i odpowiadają Państwo za zgodność z wszelkimi obowiązującymi lokalnymi przepisami prawa, regulaminami i regulacjami. Moody’s może ograniczyć dostępność Strony, w całości lub częściowo, w przypadku dowolnej osoby, obszaru geograficznego lub jurysdykcji, w dowolnym czasie i wyłącznie według własnego uznania Moody’s. Przyjmują Państwo do wiadomości fakt, że żadnego rodzaju informacja lub wskazówka ustna lub pisemna przekazywana przez Moody’s, lub dowolnych pracowników i agentów tej spółki, dotyczące Strony, nie mają charakteru oświadczenia lub gwarancji, chyba że tego typu informacja lub wskazówka zostały, na mocy umowy pisemnej, objęte treścią niniejszych Warunków Użytkowania. PONADTO MATERIAŁY UDOSTĘPNIANE NA NINIEJSZEJ STRONIE MOGĄ ZAWIERAĆ NIEŚCISŁOŚCI LUB LITERÓWKI, ZAŚ NINIEJSZA STRONA LUB JEJ MATERIAŁY MOŻE BYĆ OKRESOWO NIEDOSTĘPNA. PONADTO, MOODY’S MOŻE WPROWADZAĆ W OBRĘBIE STRONY I UDOSTĘPNIANYCH NA NIEJ MATERIAŁÓW MODYFIKACJE I/LUB ZMIANY, W DOWOLNYM CZASIE I Z DOWOLNYCH POWODÓW. BIORĄ PAŃSTWO NA SIEBIE WYŁĄCZNE RYZYKO WYNIKAJĄCE Z WYKORZYSTANIA I/LUB PODEJMOWANIA DZIAŁAŃ W OPARCIU O MATERIAŁY UDOSTĘPNIANE NA STRONIE.

OCENY KREDYTOWE I MATERIAŁY MOODY’S NIE SĄ PRZEZNACZONE DO UŻYTKOWANIA PRZEZ JAKĄKOLWIEK OSOBĘ JAKO PUNKT ODNIESIENIA, JAKO TERMIN JEST OKREŚLONY DO CELÓW REGULACYJNYCH, I NIE POWINNY BYĆ WYKORZYSTYWANE W JAKIKOLWIEK SPOSÓB, KTÓRY MOŻE SPOWODOWAĆ, ABY BYŁY UZNANE ZA PUNKT ODNIESIENIA.

RATINGI KREDYTOWE MOODY’S ORAZ MATERIAŁÓW MOODY’S NIE SĄ PRZEZNACZONE DO UŻYTKU PRZEZ INWESTORÓW INDYWIDUALNYCH. ZATEM, UŻYWANIE RATINGÓW MOODY’S LUB MATERIAŁÓW MOODY’S PRZY PODEJMOWANIU DECYZJI INWESTYCYJNYCH PRZEZ INWESTORÓW INDYWIDUALNYCH NALEŻY UZNAĆ ZA LEKKOMYŚLNE W RAZIE JAKICHKOLWIEK WĄTPLIWOŚCI, NALEŻY SKONTAKTOWAĆ SIĘ Z DORADCĄ FINANSOWYM LUB INNYM PROFESJONALISTĄ.


W ZAKRESIE DOZWOLONYM PRAWNIE, PODMIOTY MOODY’S NIE PONOSZĄ ODPOWIEDZIALNOŚCI WOBEC JAKIEJKOLWIEK OSOBY LUB PODMIOTU Z TYTUŁU WSZELKICH STRAT LUB SZKÓD POŚREDNICH, SZCZEGÓLNYCH, WTÓRNYCH LUB UBOCZNYCH WYNIKAJĄCYCH LUB POWSTAŁYCH W ZWIĄZKU Z PAŃSTWA DOSTĘPEM LUB UŻYTKOWANIEM LUB NIEMOŻNOŚCIĄ KORZYSTANIA PRZEZ PAŃSTWA Z NINIEJSZEJ STRONY LUB JEDNEGO Z MATERIAŁÓW, NAWET JEŚLI JAKIKOLWIEK PODMIOT MOODY’S UPRZEDZIŁ O MOŻLIWOŚCI WYSTĄPIENIA STRATY LUB SZKODY, W SZCZEGÓLNOŚCI:

(i)                    KOMPENSACJI  REFUNDACJI LUB WYPŁATY ODSZKODOWANIA Z TYTUŁU UTRATY TERAŹNIEJSZYCH LUB PRZYSZŁYCH KORZYŚCI;

(ii)                   WYDATKÓW, INWESTYCJI LUB ZOBOWIĄZAŃ ZWIĄZANYCH Z USTANOWIENIEM, ROZWOJEM LUB DBANIEM O REPUTACJĘ LUB DOBRE IMIĘ PRZEDSIĘBIORSTWA;

(iii)                  WSZELKICH STRAT LUB SZKÓD POWSTAŁYCH W PRZYPADKU, GDY DANY INSTRUMENT FINANSOWY NIE JEST PRZEDMIOTEM KONKRETNEGO RATINGU  PRZYDZIELONEGO PRZEZ MOODY’S;

(iv)                  UTRATY DANYCH;

(v)                   KOSZTU MATERIAŁÓW ZASTĘPCZYCH;

(vi)                  KOSZTU KAPITAŁU;

(vii)                 ROSZCZEŃ OSÓB TRZECICH; LUB

(viii)                JAKICHKOLWIEK SZKÓD WYNIKAJĄCYCH LUB ZWIĄZANYCH Z JAKĄKOLWIEK INNA PRZYCZYNĄ.

W ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ PRAWO, PODMIOTY MOODY’S WYŁĄCZAJĄ SWOJĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA WSZELKIE STRATY LUB SZKODY BEZPOŚREDNIE LUB WYRÓWNAWCZE WYRZĄDZONE JAKIEJKOLWIEK OSOBIE LUB JEDNOSTCE, W SZCZEGÓLNOŚCI WYNIKAJĄCE Z NIEDBALSTWA (Z WYJĄTKIEM OSZUSTWA, DZIAŁANIA UMYŚLNEGO LUB INNEGO RODZAJU ODPOWIEDZIALNOŚCI, KTÓREJ, DLA UNIKNIĘCIA WĄTPLIWOŚCI, NIE MOŻNA WYŁĄCZYĆ Z MOCY PRAWA) PO STRONIE POMIOTÓW MOODY’S, LUB ZA NIEPRZEWIDZIANY WYPADEK POZOSTAJĄCY POD LUB POZA KONTROLĄ POMIOTÓW MOODY’S, WYNIKAJĄCE LUB W ZWIĄZKU Z KORZYSTANIEM LUB NIEMOŻNOŚCIĄ KORZYSTANIA Z TEJ STRONY I JEJ MATERIAŁÓW.

Użytkownik musi dołożyć wszelkich wysiłków w celu ograniczenia możliwych szkód lub strat (powstających w jakikolwiek sposób) i żaden zapis niniejszych Warunków Użytkowania nie zwalnia Użytkownika z tego obowiązku ani go nie znosi.

W KAŻDYM PRZYPADKU,   W ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ PRAWO, ŁĄCZNA WARTOŚĆ ODPOWIEDZIALNOŚCI PODMIOTÓW MOODY’S MAJĄCEJ ZWIĄZEK Z UZYSKANIEM DOSTĘPU LUB KORZYSTANIEM Z TEJ STRONY I MATERIAŁÓW W NIEJ ZAWARTYCH NIE BĘDZIE PRZEKRACZAĆ (A) CAŁKOWITEJ KWOTY ZAPŁACONEJ PRZEZ UŻYTKOWNIKA Z TYTUŁU USŁUG DOSTARCZANYCH POPRZEZ RZECZONĄ STRONĘ ZGODNIE Z TREŚCIĄ NINIEJSZYCH WARUNKÓW UŻYTKOWANIA, W CIĄGU 12-MIESIĘCZNEGO (DWANAŚCIE) OKRESU BEZPOŚREDNIO POPRZEDZAJĄCEGO ZDARZENIE, KTÓRE ZAPOCZĄTKOWAŁO POWSTANIE ODPOWIEDZIALNOŚCI, LUB (B) KWOTY 100 USD, W ZALEŻNOŚCI OD TEGO, KTÓRA Z TYCH KWOT MA WYŻSZĄ WARTOŚĆ.

11.  Zabezpieczenie. Zobowiązują się Państwo do zwolnienia z odpowiedzialności i zabezpieczenia spółki Moody’s, jej licencjodawców i dostawców, każdej z ich spółek powiązanych oraz członków kadry kierowniczej, zarządu, pracowników, udziałowców, przedstawicieli, agentów, następców i cesjonariuszy na wypadek dowolnych szkód, zobowiązań, kosztów i wydatków (w tym uzasadnionych kosztów obsługi prawnej i eksperckiej, oraz opłat sądowych) wynikających z dowolnych roszczeń osób trzecich, powstałych z tytułu lub w związku z użytkowaniem przez Państwa niniejszej Strony lub naruszeniem postanowień zawartych w niniejszych Warunkach Użytkowania.

12.  Propozycje. Spółka Moody’s oczekuje również na informacje zwrotne i sugestie, w szczególności dotyczące udoskonalania niniejszej Strony. Moody’s i/lub jej dostawcy usług mogą udostępniać poprzez Stronę pewne usługi, przy wykorzystaniu których użytkownik może dodawać komentarze, informacje i/lub opinie zwrotne  (na przykład fora dyskusyjne, blogi, funkcje czatu, wiadomości i/lub komentarzy). Wszelkie pomysły, sugestie, informacje, opinie zwrotne, wiedza specjalistyczna, materiały lub dowolne inne treści (łącznie określane jako: „Propozycje”) umieszczone lub otrzymywane za pośrednictwem Strony będą traktowane jako powiązane z przyznanymi na rzecz Moody’s nieodpłatnymi, ogólnoświatowymi, w pełni opłaconymi, trwałymi, nieodwołalnymi i niewyłącznymi, zbywalnymi i podlegającymi wielopoziomowemu sublicencjonowaniu uprawnieniami i licencją dotyczącą przyjmowania, publikowania, powielania, rozpowszechniania, przekazywania, kopiowania, wykorzystywania, tworzenia opracowań, prezentowania (w całości lub częściowo) tego typu Propozycji na całym świecie, oraz podejmowania na ich podstawie działań bez dodatkowej zgody lub opłaty wynagrodzenia, w dowolnej postaci, za pośrednictwem dowolnych środków lub technologii, znanej obecnie lub opracowanej w przyszłości, przez cały okres przysługiwania wszelkich ewentualnych uprawnień dotyczących rzeczonych Propozycji. Użytkownik niniejszym rezygnuje z (a)  jakichkolwiek innych roszczeń w tej kwestii oraz (b) wszelkich „praw osobistych” związanych z Propozycjami użytkownika. Użytkownik oświadcza, że posiada wszelkie prawa niezbędne do udzielenia powyższej licencji i że każda Propozycja umieszczona na Stronie przez użytkownika jest zgodna z odpowiednimi przepisami prawa, zasadami i regulacjami. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za treść Propozycji. JEŻELI  UŻYTKOWNIK NIE CHCE PRZEKAZAĆ PRAW OPISANYCH W NINIEJSZEJ SEKCJI, POWINIEN NIE ZAMIESZCZĆ PROPOZYCJI W JAKIKOLWIEK MOŻLIWY SPOSÓB. WSZELKIE PROPOZYCJE SĄ UDZIELANE NA WŁASNE RYZYKO UŻYTKOWNIKA. Należy mieć na uwadze, że Moody’s nie kontroluje jakichkolwiek Propozycji zamieszczonych przez użytkowników, nie odzwierciedlają one opinii Moddy’s i Moody’s nie gwarantuje ich ścisłości ani nie wspiera żadnej z wyrażonych opinii. Podmioty Moody’s nie ponoszą odpowiedzialności za (a) Propozycje,  a w szczególności za błędy i pominięci w nich zawarte, linki lub obrazy do nich załączone, i tym podobne; lub (b) wszelkie straty lub szkody spowodowane przez Propozycje lub za skorzystanie z nich (w tym ich republikację) lub ich niewłaściwe wykorzystanie przez osobę trzecią, włączając to sytuacja polegania na nich.

13.  Ograniczenia eksportowe. Żadnego rodzaju oprogramowanie lub dowolne inne Materiały powiązane ze Stroną nie mogą być pobierane, ani też w inny sposób eksportowane lub reeksportowane do krajów lub osób objętych zakazem na mocy odnośnych przepisów prawa eksportowego, w tym, między innymi do krajów wobec których Stany Zjednoczone stosują embargo na towary, lub osób figurujących w prowadzonym przez Departament Skarbu USA wykazie Wyszczególnionych Obywateli [ ang. Specially Designated Nationals and Blocked Persons] lub Tabeli Zamówień Niedopuszczalnych [ang. Table of Deny Orders] Departamentu Handlu USA. Odpowiadają Państwo za zgodność z obowiązującymi w obrębie Państwa lokalnej jurysdykcji przepisami prawa dotyczącego importu, eksportu lub reeksportu dowolnych tego typu oprogramowania lub innych Materiałów. Użytkując i/lub pobierając dowolne tego typu oprogramowanie lub inne Materiały z niniejszej Strony oświadczają Państwo i gwarantują, że nie są Państwo zlokalizowani, nie znajdują się pod kontrolą, ani też nie są obywatelami lub rezydentami dowolnego kraju objętego zakazem importu, eksportu lub reeksportu, i nie są Państwo osobą lub podmiotem, wobec której obowiązuje zakaz tego typu eksportu.

14.  Komunikat dot. KNI. Pewne fragmenty niniejszej Strony zostały stworzone w celu umożliwienia „kwalifikowanym nabywcom instytucjonalnym", w myśl Przepisu144A Ustawy o papierach wartościowych z 1933 r. („KNI") analizy danych udostępnianych przez emitentów na rzecz KNI w przypadku oferowanych papierów wartościowych i rynku wtórnego. Tego typu dane mogą być lub nie być powszechnie dostępne. W przypadku, gdyby chcieli Państwo uzyskać dostęp do tego typu informacji przeznaczonych dla KNI zamieszczanych na Stronie („Informacje dla KNI”), niniejszym przyjmują Państwo do wiadomości, że (a) w celu uzyskania dostępu do Informacji dla KNI powinni mieć Państwo status KNI, (b) Informacje dla KNI zawarte na Stronie mogą być udostępniane jedynie na rzecz KNI, (c) nie będą Państwo przesyłać lub wykorzystywać tego typu Informacji dla KNI w sposób niezgodny z przepisami federalnego prawa dotyczącego papierów wartościowych, oraz (d) oświadczają Państwo i gwarantują wobec Moody's (w imieniu własnym, lub w imieniu Państwa firmy), że posiadają Państwo taką wiedzę i doświadczenie w kwestiach finansowych i biznesowych, która pozwala Państwu na ocenę korzyści i ryzyk dotyczących papierów wartościowych, na temat których emitenci udostępnili Informacje dla KNI, a ponadto efektywnie użytkują Państwo oprogramowanie, produkty i/lub dane dostarczane przez Moody’s jako narzędzie analityczne wspomagające przeprowadzenie dowolnej tego typu oceny. Potwierdzają Państwo również, że ponoszą Państwo wyłączną odpowiedzialność za przeprowadzone przez siebie oceny tego typu papierów wartościowych, przy czym w przypadku Informacji dla KNI udostępnianych KNI przez emitentów w przypadku oferowanych papierów wartościowych i rynku wtórnego, spółka Moody's nie udziela Państwu jakichkolwiek rekomendacji odnośnie zakupu, sprzedaży lub posiadania dowolnych tego typu papierów wartościowych, ani też odnośnie użyteczności swojego oprogramowania, produktów i danych dla potrzeb dokonania tego typu oceny.

15.  Prawo obowiązujące. Niniejsze Warunki Użytkowania, w tym (bez ograniczeń) wszelkie spory dotyczące Materiałów ze Strony, wynikające z umowy, czynu niedozwolonego, naruszenia przepisów ustawowych lub z innych przyczyn, podlegają przepisom prawa stanowego Stanu Nowy Jork, z wyłączeniem norm kolizyjnych i bez uwzględniania postanowień Konwencji Narodów Zjednoczonych o Umowach Międzynarodowej Sprzedaży Towarów.

16.  Rozstrzyganie sporów. NINIEJSZY USTĘP ZAWIERA POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE ARBITRAŻU ORAZ WYŁĄCZENIA POWÓDZTWA GRUPOWEGO, NA MOCY, KTÓRYCH PRAWO DO BRANIA UDZIAŁU W PROCESIE SĄDOWYM LUB PROCESIE PRZED ŁAWĄ PRZYSIĘGŁYCH LUB PRAWO DO BRANIA UDZIAŁU W PROCESIE GRUPOWYM ZOSTAJE WYŁĄCZONE. NALEŻY PRZECZYTAĆ UWAŻNIE. Wszelkie spory, różnice zdań lub roszczenia wynikające lub mające związek z niniejszymi Warunkami Użytkowania, w tym dowolnego rodzaju spory dotyczące Materiałów ze Strony, wynikające z umowy, czynu niedozwolonego, naruszenia przepisów ustawowych lub z innych przyczyn, będą ostatecznie rozstrzygane w drodze arbitrażu. Wszelkie roszczenia należy zgłaszać indywidualnie, a nie jako powód lub członek grupy w ramach postępowania grupowego, zbiorowego, przedstawicielskiego, wielopodmiotowego po stronie powodowej lub innego podobnego („postępowanie grupowe”). Postępowanie arbitrażowe prowadzone będzie w języku angielskim przez jednego arbitra, zgodnie z Międzynarodowym Regulaminem Amerykańskiego Stowarzyszenia Arbitrażowego (ang. the International Rules of the American Arbitration Association), który będzie kierować postępowaniem arbitrażowym i występować w charakterze organu mianującego (ang. appointing authority). Miejscem postępowania arbitrażowego będzie Nowy Jork w Stanie Nowy Jork. Orzeczenie arbitrażowe będzie wiążące dla stron, zaś koszty postępowania (uwzględniając, między innymi, zwolnienie z kosztów obsługi prawnej zwycięskiej strony) zostaną opłacone w sposób określony przez arbitrów. Niezależnie od powyższego, jeżeli użytkownik podda roszczenie postępowaniu arbitrażowemu, na jego żądanie Moody’s pokryje koszty opłat i depozytów nałożonych na użytkownika przez Amerykańskie Stowarzyszenie Arbitrażowe [ang. American Arbitration Association] lub innego arbitra, w wysokości w jakiej te koszty przewyższają kwotę jaka użytkownik musiałby ponieść w związku ze złożeniem pozwu w sądzie powszechnym właściwej jurysdykcji. Zatwierdzenie orzeczenia arbitra może być dokonane przez dowolny sąd właściwej jurysdykcji. Zobowiązują się Państwo do poddania się pod orzecznictwo sądów stanowych i federalnych w Nowym Jorku w zakresie dowolnego rodzaju postępowań sądowych prowadzonych w celu uzyskania środków tymczasowego zabezpieczenia, oraz w związku z postępowaniem arbitrażowym lub sądowym, w celu potwierdzenia lub wyegzekwowania orzeczenia. Niezależnie od powyższego, spółka Moody’s może ubiegać się o udzielenie wstępnego nakazu tymczasowego przez sąd, w przypadku naruszenia przez Państwa niniejszych Warunków Użytkowania.

17.  Okres obowiązywania i rozwiązanie. Niniejsze Warunki Użytkowania wchodzą w życie z chwilą rozpoczęcia przez Państwa użytkowania Strony. Spółce Moody’s przysługuje prawo odmowy udostępnienia Państwu Strony lub dowolnej jej części, w dowolnym czasie i z dowolnej przyczyny. Tego typu rozwiązanie porozumienia wchodzi w życie bez uprzedniego powiadomienia.

18.  Zrzeczenie się. Nienaleganie na ścisłe przestrzeganie dowolnej zasady lub warunku zawartych w treści niniejszych Warunków Użytkowania nie będzie traktowane jako zrzeczenie się uprawnień w przypadku dowolnego, kolejnego naruszenia lub niewypełnienia warunków. Żaden przypadek zrzeczenia się przez Moody’s swoich praw wynikających z niniejszych Warunków Użytkowania nie będzie traktowany jako rezygnacja z innego prawa lub postanowienia, bądź też z tego samego prawa lub postanowienia, w dowolnym innym czasie.

19.  Charakter powiązania. Pomiędzy Państwem a spółką Moody’s nie zostaje utworzona spółka typu joint venture, spółka cywilna, nie powstaje stosunek zatrudnienia lub powiązanie o charakterze agencyjnym w związku z zatwierdzeniem niniejszych Warunków Użytkowania, lub korzystaniem przez Państwa z niniejszej Strony.

20.  Rozdzielność Postanowień. Postanowienia niniejszych Warunków Użytkowania są traktowane rozłącznie.  Jeżeli jakiekolwiek postanowienie (lub część postanowienia) zostanie uznane za nieważne lub niewykonalne, odpowiednie postanowienie lub jego część będzie traktowane jak nieistniejące, co nie będzie miało wpływu na ważność i wykonalność niniejszych Warunki Użytkowania oraz pozostałych postanowień (i części postanowień) w nich zawartych.

21.  Całość umowy/ Zastrzeżenie Praw.  Przysługujące Państwu prawa do wykorzystywania niektórych Materiałów udostępnionych na Stronie, lub za jej pośrednictwem, mogą podlegać odrębnym pisemnym umowom ze spółką Moody’s („Inne Umowy”). W przypadku określonych stron lub funkcji niniejszej Strony, wraz z ich treściami udostępnianymi przez spółkę Moody’s lub jej licencjodawców, obowiązywać mogą inne lub dodatkowe warunki („Warunki Szczególne”), które zostaną Państwu przedstawione wraz z dostępem do tych stron lub funkcji, przy czym zakłada się, że wchodząc na, lub korzystając z tych stron i funkcji, akceptują Państwo odnośne Warunki Szczególne. W przypadku niezgodności pomiędzy niniejszymi Warunkami Użytkowania a Warunkami Specjalnymi, w przypadku rzeczonych stron, funkcji lub treści obowiązywać będą Warunki Specjalne. W przypadku niezgodności pomiędzy niniejszymi Warunkami Użytkowania a treścią jednej lub kilku Innych Umów, moc wiążącą i rozstrzygającą mieć będą warunki zawarte w rzeczonej Innej Umowie/Umowach, z uwzględnieniem stron, funkcji lub treści będących przedmiotem Innej Umowy/Innych Umów. Z zastrzeżeniem dowolnych Warunków Szczególnych i Innych Umów, niniejsze Warunki Użytkowania stanowią całość porozumienia zawartego pomiędzy Państwem a spółką Moody’s odnośnie korzystania przez Państwa z niniejszej Strony i udostępnianych na niej Materiałów, i zastępują one wszelkie uprzednie lub równoczesne porozumienia i oferty, w formie elektronicznej, ustnej lub pisemnej, zawierane lub składane pomiędzy Państwem i spółką Moody’s w odniesieniu do Strony. Wszelkie prawa, które nie zostały w sposób wyraźny udzielone w treści niniejszego dokumentu mają charakter zastrzeżony.

 

22.  Beneficjenci podmiotów trzecich. Licencjodawcy Moody’s określeni w niniejszych Warunkach Użytkowania mają być beneficjentami podmiotów trzecich na warunkach określonych w niniejszych Warunkach Użytkowania, w zakresie w jakim odnoszą się odpowiednio do ich produktów i usług.
 
23.  Cesja. Użytkownik nie może przenieść swoich praw i obowiązków wynikających z niniejszych Warunków Użytkowania bez uprzedniej pisemnej zgody Moody’s . Każda cesja dokonana z naruszeniem powyższego zakazu będzie nieważna. Niniejsze Warunki Użytkowania są wiążące dla stron oraz ich następców i dozwolonych cesji.
 
24.  Nienaruszenie Sankcji. Użytkownik gwarantuje, że zna, przestrzegał i będzie pod każdym względem przestrzegał przepisów ustawowych i wykonawczych dotyczących oferowania bezprawnych lub niewłaściwych zachęt (w tym amerykańskiej Ustawy o zagranicznych praktykach korupcyjnych, z późniejszymi zmianami, oraz innych przepisów antykorupcyjnych). Użytkownik gwarantuje, że ani on, ani żaden podmiot, w imieniu którego działa, nie jest własnością lub nie jest kontrolowany przez, ani też on ani taki podmiot nie posiada lub nie kontroluje bezpośrednio albo pośrednio, osobę lub podmiot, który jest (i) na liście Specjalnie Wyznaczonych Obywateli i Zablokowanych Osób prowadzonej przez Urząd Kontroli Aktywów Zagranicznych Departamentu Skarbu USA lub  na brytyjskiej Skonsolidowanej Liście Sankcji Finansowych prowadzonej przez Departament Skarbu Jej Królewskiej Mości Wielkiej Brytanii, lub (ii) podlega sankcjom krajowym nałożonym przez rząd USA z jakiegokolwiek powodu, włączając, ale nie ograniczając do bycia zorganizowanym lub posiadania siedziby głównej w lub bycie podmiotem rządowym kraju lub terytorium podlegającego takim sankcjom (obecnie Krym, Kuba, Korea Północna Iran i Syria). Dodatkowo, ty lub podmiot, w imieniu której działasz, gwarantujesz, że ty albo taki podmiot nie zamierza i nie będzie świadomie dostarczał i korzystał ze Strony dla celów lub na rzecz któregokolwiek z powyższych. Zobowiązuje się powiadomić Moody’s jeżeli te okoliczności ulegną zmianie. Dla celów niniejszego zapisu, "jest własnością" i "posiada" oznacza udział w wysokości 50 procent lub więcej i "kontrola" oznacza prawo lub zdolność dyktowania decyzji, działania i / lub polityki podmiotu lub jej zarządzania. W przypadku naruszenia niniejszej sekcji, oprócz wszelkich innych praw i środków, które mogą przysługiwać Moody’s, Moody’s może natychmiast zablokować dostęp do Strony i jakichkolwiek subskrypcji, których to dotyczy, tym dotkniętych. 
 
25.  Oświadczenia co do przyszłości. Niektóre stwierdzenia zawarte na tej Stronie, w informacjach prasowych Moody'ego lub przekazywane ustnie lub na piśmie przez Moody’s dotyczące spółki lub jej zarządu, są "oświadczeniami co do przyszłości" w rozumieniu federalnego prawa papierów wartościowych. Oświadczenia te są oparte na przyszłych oczekiwaniach, planach i perspektywach biznesu i działalności dla MCO’s, które obejmują szereg czynników, ryzyk i niepewności, które mogą spowodować, że rzeczywiste wyniki lub wyniki będą się znacznie różnić. Oświadczeniami co do przyszłości pojawiają się w różnych miejscach na całej Stronie i mogą zawierać słowa "wierzyć", "oczekiwać", "przewidywać", "zamierzać", "planować", "będzie", "przewidywać", "potencjalny", "kontynuować", "strategia", aspirować", "target", "prognoza", "projekt", "szacować", "powinien", "może", "może" i podobne wyrażenia lub słowa i ich odmiany. Więcej informacji na temat czynników ryzyka i niepewności, które mogą spowodować, że rzeczywiste wyniki Moody'ego mogą się różnić od tych w oświadczeniach co do przyszłości, zobacz dyskusję "Czynniki Ryzyka" w najnowszym raporcie rocznym MCO’s na Formularzu 10-K i raporcie kwartalnym na formularzu 10-Q oraz innych dokumentach składanych przez MCO od czasu do czasu w SEC. Wszelkie oświadczenia co do przyszłości są aktualne na dzień ich wydania. Spółka nie zobowiązuje się (ani nie zamierza) do publicznego uzupełnienia, aktualizacji lub korygowania oświadczeń co do przyszłości, na bieżąco czy w wyniku kolejnych zmian, zmienionych oczekiwań lub innych.
 

26.  Baza Danych CUSIP. Przyjmują Państwo do wiadomości fakt, że Baza Danych CIUSP oraz informacje w niej zawarte, są i stanowić będą cenną własność intelektualną należącą do lub licencjonowaną na rzecz CUSIP Global Services („CGS”) oraz Stowarzyszenie Amerykańskich Bankierów („SAB”), przy czym żadne prawa własności dotyczące tego typu materiałów, lub zawartych w nich informacji, nie są na Państwa rzecz przenoszone. Każde ich wykorzystanie poza rozrachunkiem i rozliczaniem transakcji wymaga uzyskanie licencji ze strony CGS, oraz uregulowania odnośnej opłaty za użytkowanie. Przyjmują Państwo do wiadomości fakt, że sprzeniewierzenie lub niewłaściwe wykorzystanie tego typu materiałów skutkować będzie poniesieniem przez CGS i SAB znaczących szkód, przy czym w tego typu okolicznościach, odszkodowanie pieniężne może nie stanowić dostatecznego zadośćuczynienia z punktu widzenia CGS i SAB. Z uwagi na to, przyjmują Państwo do wiadomości fakt, że w przypadku tego typu sprzeniewierzenia lub niewłaściwego wykorzystania, CGS i SAB przysługiwać będzie prawo zabezpieczenia roszczeń w drodze nakazu sądowego, oprócz dowolnych innych środków prawnych i finansowych im przysługujących. Zobowiązują się Państwo do niepublikowania i nierozpowszechniania za pośrednictwem dowolnych mediów Bazy Danych CUSIP, ani dowolnych informacji w niej zawartych, lub też ich streszczeń i fragmentów, na rzecz dowolnych osób lub podmiotów, za wyjątkiem typowego rozrachunku i rozliczania transakcji dotyczących papierów wartościowych. Ponadto, przyjmują Państwo do wiadomości fakt, że wykorzystanie numerów i opisów CUSIP nie zamierza i nie służy w celu utworzenia lub prowadzenia pliku głównego lub bazy danych zawierającej opisy i numery CUSIP, na własny użytek lub na rzecz osoby trzeciej, ani też nie ma na celu pełnienia alternatywy wobec usług CUSIP MASTER TAPE, PRINT, DB, INTERNET, ELECTRONIC, CD-ROM i/lub wszelkich innych usług opracowanych przez CGS w przyszłości.

 
ANI CGS, ANI SAB, ANI TEŻ ŻADNA Z ICH SPÓŁEK STOWARZYSZONYCH NIE UDZIELA ŻADNYCH GWARANCJI, ZARÓWNO WYRAŹNYCH JAK I DOROZUMIANYCH, ODNOŚNIE DOKŁADNOŚCI, ADEKWATNOŚCI LUB KOMPLETNOŚCI DOWOLNYCH INFORMACJI ZAWARTYCH W BAZIE DANYCH CUSIP. WSZELKIE TEGO TYPU MATERIAŁY SĄ UDOSTĘPNIANE PAŃSTWU NA ZASADZIE „AS IS” [tak, jak jest], BEZ JAKICHKOLWIEK GWARANCJI ODNOŚNIE PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ, LUB PRZYDATNOŚCI DO KONKRETNEGO CELU LUB UŻYTKU, ANI TEŻ ODNOŚNIE WYNIKÓW ICH WYKORZYSTANIA. ANI CGS, ANI SAB ANI TEŻ ŻADNA Z ICH SPÓŁEK STOWARZYSZONYCH NIE PONOSI JAKIEJKOLWIEK ODPOWIEDZIALNOŚCI Z TYTUŁU JAKICHKOLWIEK BŁĘDÓW LUB ZANIEDBAŃ, ANI TEŻ Z TYTUŁU DOWOLNYCH SZKÓD, ZARÓWNO O CHARAKTERZE BEZPOŚREDNIM, JAK I POŚREDNIM, SZCZEGÓLNYM LUB WYNIKOWYM, RÓWNIEŻ W PRZYPADKU POWIADOMIENIA ICH O RYZYKU ICH POWSTANIA. W ŻADNYM WYPADKU ZAKRES ODPOWIEDZIALNOŚCI CGS, SAB LUB DOWOLNEJ ICH SPÓŁKI STOWARZYSZONEJ, W PRZYPADKU ZAISTNIENIA PODSTAWY POWÓDZTWA W ZWIĄZKU Z UMOWĄ, CZYNEM NIEDOZWOLONYM, LUB INNĄ PRZYCZYNĄ, NIE MOŻE PRZEKRACZAĆ WARTOŚCI OPŁATY, UREGULOWANEJ PRZEZ PAŃSTWA Z TYTUŁU UZYSKANIA DOSTĘPU DO RZECZONYCH MATERIAŁÓW W MIESIĄCU, W KTÓRYM ZAISTNIAŁA DOMNIEMANA PODSTAWA POWÓDZTWA. PONADTO ANI CGS, ANI SAB NIE BĘDĄ PONOSIĆ ODPOWIEDZIALNOŚCI Z TYTUŁU OPÓŹNIEŃ LUB NIESPEŁNIENIA WARUNKÓW, WSKUTEK OKOLICZNOŚCI BĘDĄCYCH POZA ICH KONTROLĄ.

Twoje wykorzystanie i dostęp do Danych CGS jest wyraźnie uwarunkowane przez MCO, który utrzymuje umowę dystrybucyjną z CGS. W przypadku rozwiązania umowy dystrybucyjnej MCO, prawo dostępu do Danych CGS za pośrednictwem Witryn Moody'ego automatycznie wygasa.

W przypadku posiadania odpowiedniej umowy z CGS dotyczącej korzystania z Bazy Danych CGS ("Umowa odrębna"), korzystanie z Bazy Danych CGS będzie podlegać postanowieniom Umowy odrębnej tak długo, jak długo będzie obowiązywać.

Przyjmują Państwo do wiadomości fakt, że powyższe zasady i warunki pozostaną w mocy po wygaśnięciu Państwa uprawnień do dostępu do materiałów określonych powyżej.

 

27.  Dodatkowe Warunki dla Australii. Wszelkie publikacje, zgodnie z Australijską Licencją na Usługi Finansowe [ang. Australia Financial Services Licence], udostępniane są w Australii przez spółkę stowarzyszoną Moody’s: Moody’s Investors Service Pty Limited, ABN 61 003 399 AFN 336969 oraz/lub Moody’s Analytics Australia Pty Ltd ABN 94 105 136 972 AFSL 383569 (odpowiednio). Rating kredytowy i publikacje Moody’s są przeznaczone wyłącznie dla „klientów hurtowych” w znaczeniu rozdziału 761G Ustawy o Spółkach [ang. Corporations Act] z 2001. Poprzez dalsze wchodzenie na Stronę, przeglądanie lub użytkowanie jej na terytorium Australii, oświadczają Państwo wobec Moody’s, że jesteście Państwo, lub wchodzicie Państwo na Stronę jako przedstawiciele „klienta hurtowego”, a ponadto ani Państwo, ani reprezentowany przez Państwa podmiot nie będzie bezpośrednio rozpowszechniać Materiałów zawartych na Stronie pomiędzy „klientami detalicznymi”, w znaczeniu rozdziału 761G Ustawy o Spółkach z 2001 r. Rating kredytowy Moody’s jest opinią o zdolności kredytowej ze względu na zadłużenie emitenta, a nie na akcje emitenta lub jakiejkolwiek formy zabezpieczenia, które jest dostępne dla inwestorów.

 

28.  Dodatkowe Warunki dla Japonii. Moody Japonia K.K ("MJKK") jest kredytową agencją ratingową całkowicie należącą do, spółką zależną grupy Moody’s Group Japan GK, który jest całkowitą własnością Moody’s Overseas Holdings Inc., będącą całkowitą własnością MCO. Moody SF Japonia K.K ("MSFJ") jest spółką będącą całkowicie zależną agencją ratingową od MJKK. MSFJ nie jest Krajową Uznaną Statystyczną Ratingową Organizacją ("NRSRO"). Dlatego ratingi kredytowe przyznane przez MSFJ nie są Ratingami Kredytowymi NRSRO. Ratingi kredytowe nie pochodzące od NRSRO są przyznawane przez podmiot, który nie jest NRSRO i w konsekwencji, oceniany obowiązek nie będzie kwalifikować się pod niektóre typy działań pod prawem amerykańskim. MJKK i MSFJ są kredytowymi agencjami ratingowymi zarejestrowanymi w japońskiej Agencji Usług Finansowych, a ich numery rejestracyjne to FSA komisarz (Oceny) nr 2 i nr 3 odpowiednio.


MJKK lub MSFJ (jeśli dotyczy), ujawnia, że większość emitentów papierów wartościowych długu (w tym korporacyjnych i komunalnych obligacji, pożyczek, weksli i papierów komercyjnych) i uprzywilejowanych notowanych na giełdzie, MJKK lub MSFJ (odpowiednio) mają przed cesją jakiegokolwiek ratingu kredytowego, zobowiązać się do zapłaty MJKK lub MSFJ (odpowiednio) za opinie i usługi dotyczące ratingu kredytowego świadczone przez nich, opłat od 125,000 JPY do około 250,000,000 JPY.

MJKK i MSFJ również posiada zasady i procedury w celu dopełnienia japońskich wymogów regulacyjnych.

29.  Roszczenia związane z naruszeniem praw autorskich. Ustawa Digital Millenium Copyright Act z 1998 roku („DMCA”) zapewnia możliwość dochodzenia swoich praw przez osoby, które uważają, że materiały pojawiające się w Internecie naruszają przysługujące im, zgodnie z prawem obowiązującym w USA, prawa autorskie. Jeżeli uważają Państwo, pozostając w dobrej wierze, że materiały dostępne na Stronie naruszają Państwa prawa autorskie, mogą Państwo, osobiście lub przez przedstawiciela, wysłać do Moody’s zawiadomienie z żądaniem usunięcia tych materiałów lub zablokowania do nich dostępu. Jeśli uważają państwo, pozostając w dobrej wierze, że ktoś niesłusznie złożył zawiadomienie o naruszeniu praw autorskich przeciwko Państwu, DMCA zezwala na przesłanie do Moody’s odpowiedzi na zawiadomienie. Zawiadomienia oraz odpowiedzi na zawiadomienia muszą spełniać wymogi ustawowe narzucone przez DMCA. Więcej szczegółów można znaleźć pod adresem: http://www.copyright.gov/. Zawiadomienia i odpowiedzi na zawiadomienia powinny zostać przesłane pocztą na adres: Departament Prawny (Zawiadomienia DMCA), 405 Howard Street, Suite 300, San Francisco, CA 94105; lub pocztą elektroniczną na adres: [email protected]moodys.com; lub faxem pod numer: +1-415-874-6809. Przed złożeniem zawiadomienia lub odpowiedzi na zawiadomienie Moody’s sugeruje konsultację z prawnikiem .

30.  Dane kontaktowe. Gdyby zamierzali Państwo porozumieć się ze spółką Moody’s w sprawie niniejszych Warunków Użytkowania lub Polityki Prywatności, prosimy o kontakt:

Departament Prawny

Moody’s Corporation

7 World Trade Center at 250 Greenwich Street

New York, NY 10007

Phone: +1-212-553-1653

E-mail: [email protected]


W przypadku, gdyby mieli Państwo zamiar porozumieć się ze spółką Moody’s w sprawie niniejszych Warunków Użytkowania lub Polityki Prywatności za pośrednictwem wiadomości e-mail, prosimy o zamieszczenie w tytule wiadomości odpowiedniej formułki: „Zapytanie dot. Warunków Użytkowania” [Terms of Use Inquiry] lub „Zapytanie dot. Polityki Prywatności” [Privacy Inquiry].

 

Uwaga:Wszystkie dane osobowe przekazane Moody’s w ramach procesu rejestracji są gromadzone, wykorzystywane i ujawniane przez Moody’s zgodnie z polityką prywatności dostępną na Moodys.com. Zaakceptowanie Warunków korzystania jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Moody’s w zakresie, w jaki zgoda ta jest wymagana na mocy obowiązujących przepisów.

Wyrażam zgodę na stosowane przez agencję Moody’s Regulamin korzystania z serwisu.
Dokładnie zapoznaj się z regulaminem, zanim klikniesz „Zgadzam się”
*Moody's Corporation, 7 World Trade Center at 250 Greenwich Street, New York, NY 10007. For a list of our current affiliates, please click here