Please Note
We brought you to this page based on your search query. If this isn't what you are looking for, you can continue to Search Results for ""
The maximum number of items you can export is 3,000. Please reduce your list by using the filtering tool to the left.
Close
Chystáte se opustit lokální stránky Czech Proto budete přesměrování na celosvětové stránky, které jsou dostupné?
Nezobrazujte znovu tuto zprávu
Ano
Ne
Zaregistrujte se
Jazyk:
Registrace ve dvou krocích uvedených níže vám umožní přístup k ratingům , novinkám a akcím společnosti Moody's.
Vyplňte formulář
Potvrďte email
Registrační informace
* Povinné údaje
Jméno
*
Příjmení
*
Společnost
*
Země/jurisdikce
*
Email
*
E-mail bude vaše uživatelské jméno.
Emailový formát
Heslo
*
Musí obsahovat 8 až 32 znaků.
Znovu zadejte heslo
*
Complimentary
Na základě registrace získávate zdarma tyto naše informační bulletiny (Newsletters)

Credit implications of current events.
Now published twice a week.

Insights and data from John Lonski and colleagues at Moody's Analytics on corporate bond, CDS, and equity markets.

Zadejte znak, který vidíte *
Před vstupem na stránky se musíte seznámit s Podmínkami a pravidly Moody’s a souhlasit s nimi.
Podmínky a pravidla

Kopii našich Podmínek Vám zašleme na Vámi udanou emailovou adresu.

UŽIVATELSKÁ SMLOUVA

 

UŽIVATELSKÁ SMLOUVA

Děkujeme Vám za Váš zájem o tuto webovou stránku. Před vstupem na Webovou stránku (definovanou níže), přečtěte si prosím následující pravidla a podmínky pozorně, jelikož se vztahují k Vašemu užívání Webové stránky a jejího obsahu. Pokud souhlasíte s těmito pravidly a podmínkami, klikněte na tlačítko "Souhlasím" na konci tohoto dokumentu. Pokud nesouhlasíte s těmito pravidly a podmínkami, Moody Investors Service, Inc ("MIS"), Moody Analytics, Inc. a jejich dceřiné společnosti (společně "Moody‘s"), Vám nemohou udělit právo užívat obsah Webové stránky. Kompletní seznam dceřiných společností skupiny Moody‘s je k dispozici na www.moodys.com.

Kliknutím na tlačítko "SOUHLASÍM" na konci tohoto dokumentu potvrzujete, že rozumíte a považujete tato pravidla a podmínky za právní ekvivalent podepsané, písemné smlouvy, rovnocenně Vás zavazující, a že přijímáte tato pravidla a podmínky a souhlasíte s tím, že jimi budete právně vázán.

Tato webová stránka a veškeré další webové stránky, které přesměrovávají na tuto Uživatelskou smlouvu (definovanou níže), nebo na kterých se objeví tato Uživatelská smlouva (společně "Webová stránka") se řídí podmínkami užívání této Uživatelské smlouvy (tato "Uživatelská smlouva" nebo tyto "Pravidla užívání").

Moody's si vyhrazuje právo měnit pravidla a podmínky této Uživatelské smlouvy po předchozím upozornění, které může být učiněno formou zveřejnění takové změny ze strany Moody’s (nebo upravené Uživatelské smlouvy) na Webové stránce, e-mailem nebo jakýmkoli jiným vhodným způsobem. Jestliže je změna oznámena zveřejněním na Webové stránce, má se za to, že vstupuje v platnost okamžikem zveřejnění; pokud je změna oznámena e-mailem, má se zato, že vstupuje v platnost okamžikem odeslání e-mailu. Pokud se úprava oznamuje jakýmkoli jiným způsobem, má se za to, že vstupuje v platnost okamžikem, kdy příslušné oznámení bylo odesláno nebo vydáno Moody's nebo jejím jménem. Pokračujete-li po oznámení těchto změn i nadále v užívání Webové stránky, má se za to, že jste tímto konkludentním činem vyjádřili svůj souhlas s jakýmikoliv změnami této Uživatelské smlouvy. Současně souhlasíte s tím, že oznámení o změnách této Uživatelské smlouvy umístěné na Webové stránce, odeslané formou e-mailu, nebo učiněné jiným vhodným způsobem představuje dostačující a přiměřenou formu oznámení.

Webová stránka je vlastněna a provozována Moody‘s. Tato Uživatelská smlouva obsahuje pravidla, podmínky a ustanovení, na jejichž základě můžete ("Vy" nebo "Uživatel") vstupovat na a užívat Webovou stránku a její obsah, včetně neomezeného přístupu k ratingům a ostatním hodnocením, uveřejněným na Webové stránce. Tato smlouva byla naposledy aktualizována 2. červenec 2019.

Pravidla a podmínky

1.     Poskytnutí licence. Tato Pravidla užívání Vám poskytují osobní, odvolatelnou, nevýhradní a nepřenositelnou licenci používat Webovou stránku. Tato licence platí, jen pokud budete trvale dodržovat pravidla a podmínky těchto Pravidel užívání. Smíte občas, ale nikoli pravidelně, stahovat a tisknout Materiály z této Webové stránky s tím, že mohou být použity pouze pro osobní a nekomerční potřebu. Kromě toho, s výhradou jakýchkoliv omezení stanovených v Jiné dohodě (definované níže), můžete: (a) tisknout, kopírovat a používat úvěrové ratingy Moody‘s Investors Service a oznámení o úvěrovém ratingu na Webových stránkách, a to výhradně pro interní obchodní účely (s výjimkou jakýchkoli jiných Materiálů, které mohou tyto úvěrové ratingy a oznámení o úvěrovém ratingu doprovázet); a b) pouze v rozsahu, v jakém je zákonem nebo jiným právním předpisem požadováno, aby úvěrové ratingy byly zahrnuty do zprávy podané a distribuované výhradně státnímu orgánu, kopírovat a distribuovat úvěrové ratingy v rámci a jako součást takových zpráv. V žádném případě nesmíte zatajovat, měnit, vyjímat nebo odstraňovat jakékoli zmínky o copyrightu či jiná upozornění či uveřejnění týkající se vlastnických práv, která jsou součástí těchto Materiálů. S výjimkou výše uvedeného a mimo případů zde výslovně povolených, nesmíte bez předchozího výslovného souhlasu uděleného Moody´s žádné informace a Materiály získané z nebo prostřednictvím Webové stránky upravovat, vytvářet z nich deriváty, kopírovat, distribuovat, přebalovat, redistribuovat, šířit, vysílat, předávat, reprodukovat, publikovat, licencovat, převádět, prodávat, přeprodávat, reflektovat, vymezovat, hloubkově "propojovat", "sdírat", tunelovat data, či jinak neoprávněně užívat nebo uchovávat pro pozdější užití pro jakýkoliv zmíněný účel.  Bez předchozího výslovného písemného souhlasu Moody's nesmíte také zveřejňovat žádné Materiály z Webové stránky na fórech, v diskusních skupinách, na různých seznamech, mailing listech, elektronických bulletinech nebo na jiných webových stránkách. Moody's se zaručujete, že nepoužijete obsah Webové stránky k účelu, který je nezákonný nebo jej zakazují tato Pravidla užívání, počítaje v to, mimo jiné, pokusy o jednání nebo uskutečnění jednání spočívajícího v (i) rozbití, ochromení nebo narušování Webové stránky nebo (ii) shromažďovaní jakýchkoli informací o ostatních uživatelích Webové stránky, včetně hesel, účtů a dalších informací. 

2.     Ochrana práv duševního vlastnictví. Veškeré Materiály na Webové stránce požívají, ledaže by bylo uvedeno něco jiného, právní ochrany, včetně, ale nejenom, autorských práv podle zákonů Spojených států, zákonů na ochranu obchodního tajemství a obchodní známky, jakož i dalších státních, národních a mezinárodních zákonů a předpisů. Předmětná Webová stránka, Materiály v ní obsažené, rozvržení a design jsou výlučným vlastnictvím Moody's nebo subjektů, jimž Moody's poskytla příslušnou licenci, a – pokud to zde není výslovně uvedeno – nemáte vůči těmto Materiálům v tomto ohledu žádná výslovná ani implicitní práva. Bez ohledu na jakákoliv ustanovení, která jsou v těchto Podmínkách užívání v rozporu s jakýmikoli právy, která jsou Vám výslovně poskytnuta, nesmíte používat kopírovací nástroje ani jinou počítačovou automatizaci ke kopírování nebo extrahování Materiálů obsažených na těchto Stránkách pro jakýkoliv účel. Moody's je neomezeným vlastníkem copyrightu Webové stránky jako kolektivní práce nebo kompilace, copyrightu na veškeré databáze dostupné z Webové stránky, jakož i na výběr, koordinaci, uspořádání a vylepšení Materiálů na Webové stránce. "Moody's", "Moody's Investors Service", "Moody's Analytics", jakož i všechna ostatní jména, loga a ikony označující Moody's a/ nebo Moody‘s produkty a služby jsou chráněnými vlastnickými známkami Moody's nebo jejích poskytovatelů licencí. Obchodní známky třetích stran, uváděné na Webové stránce, jsou vlastnictvím jejich majitelů.

 3.    Ochrana soukromí. Shrnutí postupů pro shromažďování a používání osobních údajů společností Moody's týkajících se těchto stránek naleznete v Zásadách ochrany osobních údajů Moody's dostupných na adrese www.moodys.com.

4.     Zajištění heslem. K využívání určitých částí Webové stránky musíte použít heslo. V průběhu procesu registrace si musíte zvolit účastnické jméno a heslo a poskytnout Moody's úplné a přesné aktuální informace. Se znalostí Vašeho hesla může kdokoli získat přístup na vyhrazené části Webové stránky a k informacím, které mají být dostupné pouze pro Vás. Proto je nutné, abyste své heslo udržovali v tajnosti. Tím, že jste souhlasili s těmito Pravidly užívání, vzali jste na sebe výlučnou odpovědnost za zajištění důvěrnosti při používání svého hesla, jakož i za veškerou komunikaci uskutečněnou na Webové stránce uskutečněnou pomocí Vašeho hesla. Tímto se taktéž zavazujete, že pokud zjistíte, že došlo ke ztrátě nebo odcizení Vašeho hesla, nebo k jakémukoli neoprávněnému použití hesla, uvědomíte o tom bez prodlení Moody's. Moody's si vyhrazuje právo kdykoli odstranit nebo změnit heslo, a to z jakéhokoli důvodu.

5.     Převzetí rizika. Internet používáte výlučně na svou vlastní odpovědnost a musí se tak dít v souladu se všemi platnými místními, státními, národními a mezinárodními zákony a předpisy. Moody's vynaložila velké úsilí, aby vytvořila bezpečné a spolehlivé webové stránky, vezměte však, prosím, na vědomí, že důvěrnost jakékoli komunikace nebo přenosu materiálu na Webovou stránku nebo z této Webové stránky prostřednictvím internetu nelze zaručit. Moody's, poskytovatelé licencí Moody's, ani jejich dodavatelé, nezodpovídají tudíž za bezpečnost jakýchkoli informací předávaných po internetu, za přesnost informací na Webové stránce, ani za možné důsledky spoléhání se na tyto informace. Moody's,  poskytovatelé licencí Moody's a jejich dodavatelé neodpovídají za případná přerušení internetových služeb, za jejich výpadky, ani za výpadky a přerušení síťových a hostitelských služeb. Veškeré riziko z užívání Webové stránky leží jedině na Vás.

6.     Vynucování bezpečnosti. Neoprávněné užívání Webové stránky, nebo pokus o takové užívání, může mít za následek trestní stíhání, občanskoprávní řízení, případně obojí. Za účelem zajištění ochrany a integrity Webové stránky si Moody's vyhrazuje právo přezkoumávat a zaznamenávat aktivitu na Webové stránce a to v rozsahu povoleném zákonem a dle Zásad na ochranu osobních údajů Moody‘s. Veškeré informace získané přezkoumáváním či zaznamenáváním jsou předmětem šetření ze strany orgánů činných v trestním řízení, v souvislosti s vyšetřováním možného zločinného jednání na Webové stránce. Moody's vyhoví také rozhodnutím soudů, jimiž soudy žádají o poskytnutí těchto informací.

7.     Odkazy na jiné webové stránky. Pro Vaše pohodlí, může Moody's podle své volné úvahy uvést odkazy na jiné webové stránky světové internetové sítě a tak Vám usnadnit nalézt relevantní informace a služby. Neznamená to nutně, že se Moody's seznámila s úplným obsahem takových stránek. Jde o stránky, které jsou provozovány třetími stranami, jež nemůže Moody's žádným způsobem řídit ani ovlivňovat. Moody's a její ředitelé, úředníci, zaměstnanci, agenti, zástupci, poskytovatelé licencí a dodavatelé (dohromady "Moody’s strany") proto zcela jednoznačně a výslovně prohlašují, že nenesou žádnou odpovědnost za tyto webové stránky třetích stran, včetně jejich obsahu, přesnosti informací, ani za kvalitu poskytovaných nebo inzerovaných produktů a služeb, ani za případný software stažený z těchto stránek třetích stran. Odkazy na tyto stránky nelze též v žádném případě interpretovat jako podporu kterékoli třetí strany či jakýchkoli webových stránek nebo produktů a služeb třetích stran.

8.     Události vymykající se kontrole Moody’s. Jednoznačně a výslovně vyvazujete Moody's a poskytovatele licencí Moody‘s, i jejich dodavatele z jakékoli povinnosti vůči nárokům o náhradu škody způsobené příčinami, jež se vymykají jejich kontrole, včetně, ale nejenom, selhání elektronického a mechanického zařízení nebo spojovacích linek, telefonu a závad na internetu a dalších problémů, jako jsou počítačové viry, neoprávněné vniknutí, krádeže, chyby operátora, nepřízeň počasí, zemětřesení a přírodní katastrofy, stávky a další potíže s pracovní silou, válka, terorismus a vládou nařízené restrikce.

9.     Zveřejnění závažných informací. MIS tímto dává veřejně na vědomí, že většina emitentů cenných papírů (včetně firemních a municipálních dluhopisů, zástavních dluhopisů, cenin a firemních akcií) a preferenčních akcií, jež jsou předmětem ratingů MIS, souhlasila s tím, že za poskytnuté posouzení úvěrových ratingů a služby uhradí MIS, ještě před vydáním jakéhokoliv ratingu poplatek, jehož výše se pohybuje od 1.000 USD do přibližně 2.700.000 USD. Společnost Moody's Corporation ("MCO") a jí plně vlastněná dceřiná ratingová agentura MIS a její ratingové přidružené subjekty mají současně nastaveny procedury a postupy, které zajišťují, aby ratingová hodnocení a celý ratingový proces MIS a jejích ratingových přidružených subjektů probíhaly za dodržení podmínek nezávislosti.  Informace ohledně jistých vazeb, jež mohou existovat mezi řediteli MCO a mezi hodnocenými subjekty, které mají rating úvěrové důvěryhodnosti MIS a/nebo jejích ratingových přidružených subjektů a současně veřejně oznámily Komisi pro cenné papíry („KCP“), že mají vlastnický podíl v MCO převyšující 5%, jsou každoročně publikovány na www.moodys.com pod rubrikou "Investor Relations -- Corporate Governance -- Director and Shareholder Affiliation Policy."

10.  VYMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI. Moody’s získává všechny Materiály zveřejňované na své Webové stránce ze zdrojů, jež jsou považovány za přesné a spolehlivé. Souhlasíte výslovně s tím, že úvěrové ratingy a jiná stanoviska poskytnutá prostřednictvím této Webové stránky (a) ohledně relativního budoucího rizika úvěrové důvěryhodnosti (jak je specifikováno níže) jednotlivých subjektů, ohledně úvěrových závazků, ohledně dluhových cenných papírů, nebo podobných papírů jsou a budou chápány výlučně jako vyjádření názoru, a nikoli jako konstatování současného nebo historického faktického stavu věcí, vyjadřující skutečnou úvěrovou důvěryhodnost, nejsou investičním či finančním poradenstvím, ani doporučením ohledně úvěrových rozhodnutí či rozhodnutí o koupi, držení nebo prodeji jakýchkoli cenných papírů, a stejně tak neznamenají potvrzení správností jakýchkoli údajů nebo závěrů, nebo snahu o nezávislé zaručeně správné ohodnocení a ověření finanční situaci kterékoli společnosti; (b) se nezabývají jinými riziky, jako jsou rizika týkající se likvidity, tržní hodnoty, cenové volatility, případně další rizika; (c) neberou ohled na Vaše osobní záměry, na Vaši finanční situaci a potřeby; a (d), pokud se vůbec rozhodnete brát jej v úvahu, musí být považován jen za jeden z faktorů vstupujících do Vašich nebo Vaším jménem činěných rozhodnutí o investicích či úvěrech. V souladu s tím výslovně souhlasíte s tím, že si sami s náležitou péčí rozeberete a zhodnotíte každé své rozhodnutí o investicích nebo o cenných papírech, a zvažte sami důvěryhodnost každého emitenta i zaručitele, každého kdo poskytuje podporu určitému cennému papíru nebo úvěru, které byste možná chtěli koupit, držet, prodat nebo poskytnout. Pro vyloučení pochybností, Materiály Moody’s a stanoviska mohou také zahrnovat kvantitativní odhady založené na modelech úvěrového rizika a související stanoviska nebo komentáře zveřejněné Moody’s Analytics, Inc. Dále výslovně souhlasíte s tím, že žádný z nástrojů a informací poskytovaných na Webové stránce nemá nahrazovat Váš nezávislý úsudek a odborný přístup.  Při rozhodování o investicích, daních, v právních a dalších profesionálních záležitostech byste vždy měli vyhledat odbornou pomoc. Pro účely a ve smyslu tohoto odstavce definuje Moody's  "úvěrové riziko" jako riziko, že určitý subjekt nebude s to včas a ve lhůtě dostát svým smluvním a finančním závazkům a riziko odhadované finanční ztráty pro případ platební neschopnosti (defaultu) nebo snížení hodnoty. Informace o typech smluvních finančních závazků, které Moody's ohodnotily, naleznete v publikaci Moody's Ratings Symbols and Definitions.

Moody's přijímá veškerá opatření, aby informace, které používá při udělování ratingu úvěrové důvěryhodnosti, byly v patřičné kvalitě a pocházely ze zdrojů, které Moody's považuje za spolehlivé, včetně, pokud je to účelné, nezávislých zdrojů z třetích stran. Moody's však není auditorem a nemůže ve všech případech nezávisle ověřit a potvrdit správnost informací získaných v průběhu ratingového procesu nebo v průběhu přípravy poskytnutí Materiálů Moody’s k dispozici na Webové stránce. S ohledem na možné lidské selhání, nebo na mechanickou závadu, jakož i s ohledem na jiné faktory, jsou Webová stránka a všechny související Materiály na ní poskytované předkládány k použití ve stavu "V JAKÉM JSOU" a "JAK JSOU DOSTUPNÉ", jako základ, který je k dispozici, aniž by se tím nabízely nebo poskytovaly záruky jakéhokoli druhu. MOODY'S STRANY NEPŘIJÍMAJÍ OHLEDNĚ JEJICH WEBOVÉ STRÁNKY ČI JAKÝCHKOLI MATERIÁLŮ, KTERÉ SE K NÍ VZTAHUJÍ, VŮČI VÁM ČI JINÉ OSOBĚ NEBO SUBJEKTU ŽÁDNÝ ZÁVAZEK, ANI NEDÁVAJÍ ŽÁDNOU ZÁRUKU, AŤ PŘÍMOU ČI NEPŘÍMOU, POKUD JDE O PŘESNOST, VÝSLEDNÁ DATA, AKTUÁLNOST, ÚPLNOST, PRODEJNOST ČI VHODNOST K NĚJAKÉMU KONKRÉTNÍMU ÚČELU. Moody's v žádném případě netvrdí, ani neposkytuje v tomto směru žádnou záruku, že Materiály na Webové stránce jsou vhodné nebo způsobilé k použití na nějakém určitém místě. Přístup k této Webové stránce z území, kde je její obsah považován za ilegální, se zakazuje. Pokud se rozhodnete na tuto Webovou stránku z těchto míst vstoupit, činíte tak z vlastní vůle a jste sami zodpovědní za dodržování všech platných norem a ustanovení místního práva. Moody's může omezit přístup na Webovou stránku, buď úplně nebo částečně, pro kteroukoli osobu, z kteréhokoli území či jurisdikce, a to v kteroukoli dobu a zcela na základě vlastní úvahy Moody‘s. Souhlasíte a uznáváte, že žádné ústní ani písemné informace či rady ze strany Moody's, jejích zaměstnanců či zástupců, týkající se Webové stránky, nepředstavují potvrzení, závazek ani záruku, ledaže by se taková informace nebo rada staly součástí těchto Pravidel užívání na základě písemné dohody.  DÁLE PLATÍ, ŽE MATERIÁLY DOSTUPNÉ NA TÉTO WEBOVÉ STRÁNCE MOHOU OBSAHOVAT NEPŘESNOSTI NEBO TISKOVÉ CHYBY. MOHOU NASTAT PŘÍPADY, ŽE WEBOVÁ STRÁNKA NEBO JEJÍ MATERIÁLY NEBUDOU MOMENTÁLNĚ DOSTUPNÉ. PLATÍ TAKÉ, ŽE MOODY'S MŮŽE KDYKOLI MODIFIKOVAT A/ NEBO MĚNIT SVOU WEBOVOU STRÁNKU, JAKOŽ I MATERIÁLY POPISOVANBÉ NA WEBOVÉ STRÁNCE, ČI NA NÍ POSKYTOVANÉ, A TO Z JAKÉHOKOLI DŮVODU. KDYŽ VYUŽÍVÁTE MATERIÁLY, JEŽ JSOU K DISPOZICI NA WEBOVÉ STRÁNCE  MOODY'S, A PŘÍPADNĚ SE NA NĚ SPOLÉHÁTE, ČINÍTE TAK PLNĚ NA VLASTNÍ NEBEZPEČÍ.

RATINGY ÚVĚROVÉ DŮVĚRYHODNOSTI A MATERIÁLY MOODY´S NEJSOU MÍNĚNY PRO UŽITÍ JAKÝMIKOLIV OSOBAMI JAKO BENCHMARK. TENTO TERMÍN JE DEFINOVÁN PRO REGULAČNÍ ÚČELY A NESMÍ BÝT UŽIT ŽÁDNÝM ZPŮSOBEM, ZE KTERÉHO MŮŽE VYPLYNOUT, ŽE SE JEDNÁ O BENCHMARK.

MOODY‘S RATINGY ÚVĚROVÉ DŮVĚRYHODNOSTI A MATERIÁLY MOODY‘S NEJSOU URČENY PRO POUŽITÍ DROBNÝM INVESTORŮM, A BYLO BY LEHKOVÁŽNÉ A NEVHODNÉ PRO DROBNÉ INVESTORY, ABY UŽÍVALI MOODY‘S RATINGY ÚVĚROVÉ DŮVĚRYHODNOSTI ČI MATERIÁLY MOODY‘S PŘI VYTVÁŘENÍ INVESTIČNÍCH ROZHODNUTÍ. V PŘÍPADĚ POCHYBNOSTÍ SE OBRAŤTE SE NA FINANČNÍ NEBO JINÉ ODBORNÉ PORADCE.

V ROZSAHU POVOLENÉM ZÁKONEM, MOODY’S STRANY ODMÍTAJÍ ODPOVĚDNOST JAKÉKOLIV OSOBĚ ČI SUBJEKTU ZA JAKÉKOLIV, NEPŘÍMÉ, SPECIFICKÉ, NÁSLEDNÉ, NEBO NÁHODNÉ ZTRÁTY ČI ŠKODY ZPŮSOBENÉ V DŮSLEDKU NEBO V SOUVISLOSTI S VAŠÍM PŘÍSTUPEM A POUŽÍVÁNÍM TÉTO WEBOVÉ STRÁNKY A JEJÍCH MATERIÁLŮ NEBO JEJÍM POUŽITÍM NEBO NESCHOPNOSTI POUŽÍT WEBOVOU STRÁNKU NEBO JEJÍ MATERIÁLY, I KDYŽ NĚKTERÁ ZE STRAN MOODY´S BYLA UPOZORNĚNA NA MOŽNOST VZNIKU TAKOVÉ ZTRÁTY NEBO ŠKODY, VČETNĚ, ALE BEZ OMEZENÍ, NA:

(i)      KOMPENZACE, NÁHRADY ŠKODY NEBO ŠKODY KVŮLI ZTRÁTĚ NA SOUČASNÉM NEBO BUDOUCÍM ZISKU;

(ii)     VÝDAJE, INVESTICE NEBO ZÁVAZKY, AŤ JIŽ VZNIKLY V SOUVISLOSTI SE VZNIKEM, VÝVOJEM A UDRŽENÍM DOBRÉ OBCHODNÍ POVĚSTI A JMÉNA;

(iii)    PŘÍPADNÉ ZTRÁTY NEBO ŠKODY VZNIKLÉ V PŘÍPADĚCH KDY PŘÍSLUŠNÝ FINANČNÍ NÁSTROJ NENÍ PŘEDMĚTEM URČITÉHO RATINGU ÚVĚROVÉ DŮVĚRYHODNOSTI PŘIŘAZENÉ MOODY´S;

(iv)   ZTRÁTU DAT;

(v)    NÁKLADŮ NA NÁHRADNÍ MATERIÁLY;

(vi)   CENY KAPITÁLU;

(vii)   NÁROKŮ JAKÉKOLIV TŘETÍ STRANY; NEBO

(viii)  VŠECHNY TAKOVÉ ŠKODY VYPLÝVAJÍCÍ Z NEBO SOUVISEJÍCÍ S JAKÝMKOLIV JINÝM DŮVODEM.

V ROZSAHU POVOLENÉM ZÁKONEM MOODY’S STRANY ODMÍTAJÍ ODPOVĚDNOST ZA JAKÉKOLIV PŘÍMÉ NEBO KOMPENZAČNÍ ZTRÁTY ČI ŠKODY ZPŮSOBENÉ JAKÉKOLIV OSOBĚ NEBO SUBJEKTU, VČETNĚ ALE BEZ OMEZENÍ, JAKÉKOLIV NEDBALOSTI (ALE S VÝJIMKOU PODVODU, ÚMYSLNÉHO JEDNÁNÍ NEBO JAKĚHOKOLIV JINÉHO TYPU ODPOVĚDNOSTI, KTERÉ PRO VYLOUČENÍ VEŠKERÝCH POCHYBNOSTÍ, NELZE ZÁKONEM VYLOUČIT) NA STRANĚ, NEBO EVENTUÁLNĚ V RÁMCI NEBO MIMO KONTROLU, MOODY’S STRAN VYPLÝVAJÍCÍCH Z NEBO V SOUVISLOSTI S POUŽITÍM NEBO NESCHOPNOSTÍ POUŽÍT TUTO WEBOVOU STRÁNKU A JEJÍ MATERIÁLY.

UŽIVATEL MUSÍ POUŽÍT VEŠKERÉ PŘIMĚŘENÉ ÚSILÍ KE ZMÍRNĚNÍ JAKÉKOLIV ZTRÁTY NEBO ŠKODY (Z JAKÉKOLIV PŘÍČINY) A NIC V TĚCHTO PRAVIDLECH UŽÍVÁNÍ NELZE POVAŽOVAT ZA ZPROŠTĚNÍ ČI ZRUŠENÍ JAKÉKOLIV TAKOVÉ POVINNOSTI UŽIVATELE ZMÍRNIT JAKÉKOLI ZTRÁTY NEBO ŠKODY.

      BEZ OHLEDU NA PŘEDCHOZÍ, V ROZSAHU POVOLENÉM ZÁKONEM, CELKOVÝ ZÁVAZEK MOODY'S STRAN, BYŤ BY VZNIKL Z JAKÉHOKOLI BLÍŽE NEURČENÉHO DŮVODU SOUVISEJÍCÍHO S PŘÍSTUPEM K, NEBO POUŽITÍM WEBOVÉ STRÁNKY MOODY'S A S JEJÍMI MATERIÁLY, BUDE UZNÁN MAXIMÁLNĚ DO VÝŠE (A) CELKOVÝCH NÁKLADŮ VYNALOŽENÝCH UŽIVATELEM NA VYUŽÍVÁNÍ SLUŽEB WEBOVÉ STRÁNKY PODLE TĚCHTO PRAVIDEL UŽÍVÁNÍ ZA OBDOBÍ DVANÁCTI (12) MĚSÍCŮ BEZPROSTŘEDNĚ PŘEDCHÁZEJÍCÍCH UDÁLOSTI, KTERÁ ZAPŘÍČINILA VZNIK NÁROKU, PŘÍPADNĚ (B) ČÁSTKY 100 USD S TÍM, ŽE UZNANÁ BUDE VYŠŠÍ ČÁSTKA Z OBOU.

11.  Odškodnění. Souhlasíte s odškodněním Moody's, jejích poskytovatelů licencí a dodavatelů, všech jejich poboček, jejích příslušných funkcionářů, ředitelů, zaměstnanců, akcionářů, představitelů, zástupců, následníků a pověřenců za jakékoli škody, závazky, náklady a výdaje (včetně rozumně vynaložených poplatků za advokáty a odborné poradce a včetně soudních poplatků), které by jim mohly vzniknout v důsledku jakýchkoli nároků třetích stran založených na Vašem používání Webové stránky nebo kvůli jakémukoli porušení podmínek těchto Pravidel užívání z Vaší strany.

12.  Podání. Moody's vítá Vaši zpětnou vazbu a návrhy, včetně doporučení jak vylepšit tuto Webovou stránku. Moody‘s a/nebo jeho dodavatelé služeb mohou dát k dispozici prostřednictvím Webové stránky určité služby, prostřednictvím kterých můžete vkládat komentáře, informace a/ nebo zpětnou vazbu (například vývěsky, blogy, chatovací prvky, zasílání zpráv a/nebo komentářové funkce). Přitom předpokládáme, že všechny nápady, návrhy, informace, zpětnou vazbu, zkušenosti, materiály a další podněty, které vložíte a/nebo zašlete Moody's prostřednictvím Webové stránky (označované jako "Podání") jsou poskytovány bez nároku na honorář nebo jiné poplatky a  Moody’s má celosvětové, věčné, neodvolatelné, nevyhrazené, převoditelné a plně podlicencovatelné (do několika úrovní) právo a licenci je přijmout, publikovat, reprodukovat, šířit, vysílat, distribuovat, kopírovat, používat, vytvářet z nich odvozená díla, předvádět je (zčásti nebo vcelku) po celém světě, případně zacházet s těmito podáními bez nutnosti nějakého dalšího schvalování nebo odměny, a to v jakékoli podobě, v kterémkoli mediu, s použitím všech nyní známých technologií i těch, které mohou být vyvinuty později, po celou dobu platnosti práv, která mohou být v těchto Podáních obsažena. Tímto a zde se vzdáváte práva na (a) uplatnění jakéhokoli opačného nároku; a (b) jakéhokoliv " morálního práva" spojeného s vašimi Podáními. Tímto prohlašujete a zaručujete, že máte veškerá práva nezbytná pro udělení výše zmíněné licence, a že každé Podání, které učiníte prostřednictvím Webové stránky je v souladu se všemi platnými zákony, pravidly a předpisy. Jste a zůstanete odpovědný a budete ručit za obsah jakéhokoliv Podání. POKUD SI NEPŘEJETE UDĚLIT PRÁVA UDĚLENÁ V TÉTO ČÁSTI, PROSÍME, NEVKLÁDEJTE, NEPŘENÁŠEJTE ČI JINAK NEČIŇTE JAKÉKOLIV PODÁNÍ. VŠECHNA PODÁNÍ JSOU UČINĚNÁ NA VAŠE VLASTNÍ RIZIKO. Vezměte, prosíme, na vědomí, Moody‘s nekontroluje žádné Podání učiněné Uživatelem, tato Podání neodrážejí názor Moody‘s a Moody‘s neručí za jejich přesnost a neschvaluje žádné z vyjádřených stanovisek. Moody’s strany nejsou odpovědné a neručí za (i) jakékoliv Podání, včetně a bez omezení, jakékoliv chyby nebo opomenutí v těchto Podáních, odkazy nebo obrázky v nich vložených, nebo následky dosažené jejich pomocí; (ii) jakoukoliv ztrátu nebo škodu způsobenou Podáním nebo vyplývající z použití (včetně, ale bez omezení, znovu zveřejnění) nebo jejich zneužití prostřednictvím jakékoliv třetí strany, včetně vašeho spoléhání na ně.

 13. Exportní omezení.  Z této Webové stránky je zakázáno stahovat jakýkoli software nebo jiné související Materiály  a exportovat je nebo reexportovat do zemí, nebo je dávat k dispozici osobám, jež podléhají zákazům podle příslušných zákonů o kontrole exportu, včetně, ale nejenom, zemí, vůči nimž Spojené státy rozhodly o embargu na zboží, a kohokoli zapsaného na seznamu zvlášť vyjmenovaných subjektů a blokovaných osob vydaném Americkým ministerstvem financí (U. S. Treasury list of Specially Designated Nationals and Blocked Persons) nebo na seznamu zákazu exportu Ministerstva obchodu USA (Table of Deny Orders). Zodpovídáte za dodržování zákonů týkajících se importu, exportu a reexportu takového software a dalších Materiálů platných v rámci Vaší příslušné místní jurisdikce. Tím, že používáte, případně stahujete takový software a/nebo další Materiály z této Webové stránky, prohlašujete a zaručujete, že nejste umístěni v zemi, pro niž je takový dovoz, vývoz či reexport zakázán, ani nepodléháte její moci a nejste občanem ani residentem takové země, ani sami nejste osobou nebo subjektem, na něž se tyto zákazy vztahují.

14.  Notifikace kvalifikovaných institucionálních investorů. Některé části této Webové stránky jsou určeny "kvalifikovaným institucionálním investorům" ve smyslu Pravidla 144 amerického zákona o cenných papírech z roku 1933 (Rule 144 under the Securities Act of 1933) (QIB), aby mohli analyzovat údaje, jež pro potřebu těchto investorů poskytují emitenti umísťující nabídky cenných papírů na finančních trzích a na druhotném trhu QIB. Tyto údaje nemusí být jinde veřejně dostupné. Pokud se na naší Webové stránce seznamujete s takovými informacemi pro kvalifikované institucionální investory ("QIB informace"), prohlašujete zároveň a potvrzujete, že (a) patříte mezi QIB investory a jako takoví máte právo na QIB informace; (b) jste si vědomi, že informace v těchto částech Webové stránky jsou určeny pouze pro QIB; (c) tyto QIB informace nebudete dále sdělovat nebo využívat způsobem, který by byl v rozporu s federálními zákony o cenných papírech; (d) zaručujete a prohlašujete Moody's (jménem svým nebo své organizace), že Vaše znalosti a zkušenosti ve finančních a obchodních záležitostech jsou na takové úrovni, že jste schopni zhodnotit přednosti nebo rizika spojená s emisemi cenných papírů, jichž se QIB informace zveřejněné emitenty pro potřeby QIB týkají a že software, produkty a data, resp. další údaje, které Moody's poskytuje, dokážete efektivně využívat jako analytický nástroj, který má pomoci při takových hodnoceních. Potvrzujete také, že jen Vy sami jste zodpovědní za odhad hodnoty předmětných cenných papírů, i s ohledem na QIB informace poskytnuté emitenty pro potřebu QIB v souvislosti s nabídkou cenných papírů na finančních trzích a na sekundárním trhu QIB. Informace, které poskytuje Moody's nelze chápat jako doporučení nakupovat, prodávat či držet určité cenné papíry, ani netvrdíme, že pro taková hodnocení a rozhodnutí je účelné používat náš software, naše produkty a naše data.

15.  Rozhodné právo. Tato Pravidla užívání, včetně (bez výhrad) jakýchkoli sporů ohledně Materiálů na Webové stránce, ať už se týkají smluvních vztahů, deliktu, výkladu zákona či jiného, se řídí zákony Státu New York. Nelze se však odvolávat na tam zakotvené zásady o konfliktu práva, ani na Konvenci Spojených národů o smlouvách o mezinárodním prodeji zboží (U. N. Convention on Contracts for the International Sale of Goods).

16.  Řešení sporů. TENTO ODSTAVEC OBSAHUJE USTANOVENÍ TÝKAJÍCÍ SE VZDÁNÍ SE PRÁVA NA ARBITRÁŽ A HROMADNOU ŽALOBU, KTERÁ ZPŮSOBUJÍ VZDÁNÍ SE PRÁVA K SOUDNÍMU JEDNÁNÍ NEBO JEDNÁNÍ PŘED POROTOU NEBO K ÚČASTI NA HROMADNÉ ŽALOBĚ. PŘEČTĚTE SI PROSÍM POZORNĚ. Jakékoli spory, rozepře nebo nároky vzniklé na základě těchto Pravidel užívání nebo se k nim vztahujícím, včetně sporů týkajících se Materiálů na Webové stránce, ať už se týkají smluvních vztahů, deliktu, výkladu práva či jiného budou nakonec řešeny v arbitrážním řízení. Veškeré nároky musí být vzneseny v žadatelově individuální způsobilosti, a nikoli jako žalobce nebo participanta na hromadné žalobě v jakékoli tvrzené třídě, společníka, představitele, vícenásobného žalobce, nebo podobného řízení ("Hromadná žaloba"). Strany se výslovně zříkají jakékoliv schopnosti vést Hromadnou žalobu v jakémkoliv fóru. V arbitráži bude rozhodovat jediný arbitr, bude vedena v jazyce anglickém a proběhne v souladu s Mezinárodními pravidly Americké Arbitrážní Asociace (International Rules of the American Arbitration Association), která arbitráž uspořádá a jmenuje arbitra. Místem arbitráže se stanoví město New York, stát New York. Rozhodnutí arbitráže bude pro strany arbitráže závazné a arbitrážní náklady (včetně plné úhrady odměny advokátům vítězné strany ve sporu) budou uhrazeny podle rozhodnutí arbitra. Bez ohledu na výše uvedené, pokud vznesete nárok, jenž je předmětem arbitráže, Moody‘s, pokud o to požádáte, zaplatí náklady na poplatky a zálohy Vám uložené Americkou Arbitrážní Asociací nebo jiným arbitrem v rozsahu, ve kterém by tyto náklady přesáhly částku, kterou byste musel zaplatit jako náklady podání a soudní poplatek, pokud byste podal žalobu u soudu příslušné jurisdikce. Arbitrážní rozhodnutí může registrovat každý soud v příslušné jurisdikci. Souhlasíte s podřízením se státním (státu New York) a federálním soudům v New Yorku, s tím, že tyto soudy budou rozhodovat v případných řízeních o dočasném pozastavení rozhodnutí a budou nápomocny při jednáních arbitráže nebo soudů za účelem potvrzení rozhodnutí arbitráže a vymožení přisouzené náhrady. Bez ohledu na výše řečené, může Moody's, v případě že dojde k porušení těchto Podmínek užívání z Vaší strany, také u některého soudu požádat o vydání soudního příkazu.

 17. Platnost a ukončení platnosti. Tato Pravidla užívání vstupují v platnost okamžikem Vašeho prvního použití naší Webové stránky. Moody's si vyhrazuje možnost Vám kdykoli a z jakéhokoli důvodu nedovolit vstup na Webovou stránku nebo její část. Užívání Webové stránky skončí bez nutnosti dávat výpověď. 

18.  Zřeknutí se práv a odpovědnosti. Odvolání se na nedostatečnou míru vynucování přísného dodržování všech ustanovení a podmínek těchto Pravidel užívání nemůže být použito ke zřeknutí se odpovědnosti za následné nedodržení závazků nebo nečinnost. V případě, že by se Moody's zřekla nějakého práva vyplývajícího z těchto Pravidel užívání, nebude to považováno za zřeknutí se jakýchkoli jiných práv nebo podmínek, ani za zřeknutí se stejného práva nebo podmínky v jiném případě.

 19. Povaha vztahů. Přijetím těchto Pravidel užívání a tím, že užíváte tuto Webovou stránku, nevznikly mezi Vámi a Moody's vzájemné vztahy, které by mohly být definovány jako společné podnikání, spoluúčast, zaměstnání či zprostředkování.

20. Oddělitelnost. Ustanovení těchto Pravidel jsou oddělitelná. Pokud jakékoliv ustanovení (nebo část jakéhokoliv ustanovení) bude považováno za neplatné nebo nevymahatelné, bude se takové ustanovení nebo jeho část považovat za odstraněné a tyto Pravidla užívání, a platnost a vymahatelnost všech zbývajících ustanovení (a částí jakýchkoliv ustanovení) Pravidel užívání, nebudou dotčena.

21.  Celá smlouva/Vyhrazená práva. Vaše práva na používání určitých Materiálů, která jsou k dispozici na Webové stránce nebo jejím prostřednictvím, mohou být upravena zvláštními písemnými dohodami s Moody's ("Jiné dohody"). Některé vybrané stránky nebo funkce dostupné na Webové stránce, jejichž obsah dodává Moody's nebo její poskytovatelé licencí, se mohou řídit odlišnými nebo dodatečnými ustanoveními ("Zvláštní ustanovení"), na něž budete upozorněni při vstupu na takové stránky nebo při pokusu použít příslušné funkce. Má se za to, že vstupem na tyto stránky a použitím zmíněných funkcí jste vyjádřili svůj souhlas s příslušnými Zvláštními ustanoveními. Pokud by nastal konflikt mezi těmito Pravidly užívání a Zvláštními ustanoveními, platí ohledně těchto funkcí, stránek a jejich obsahu ustanovení Zvláštních ustanovení. V případě konfliktu mezi těmito Pravidly užívání a jednou nebo více Jinými dohodami, platí podmínky a pravidla stanovená v takových Jiných dohodách s ohledem na ty strany, vlastnosti (funkce) nebo obsah, které jsou předmětem Jiné dohody (Jiných dohod). S výjimkou všech Zvláštních ustanovení a Jiných dohod, představují tato Pravidla užívání celou a úplnou dohodu mezi Vámi a Moody's ohledně použití a rozsahu Materiálů dostupných přímo na Webové stránce nebo jejím prostřednictvím. Takto vymezená Pravidla užívání nahrazují veškeré předchozí nebo současné návrhy a sdělení, jež se uskutečnily mezi Vámi a Moody's a týkaly se Webové stránky, ať už proběhly elektronickou, ústní nebo písemnou formou. Veškerá práva zde výslovně nepostoupená zůstávají vyhrazená.

22.  Oprávněné třetí strany.  Poskytovatelé licencí Moody's uvedení v těchto Pravidlech užívání jsou oprávněnými třetími stranami podmínek stanovených v těchto Pravidlech užívání, která se vztahují na jejich příslušné produkty a služby.

23.  Postoupení. Bez předchozího písemného souhlasu Moody's nejste oprávněni postoupit svá práva a povinnosti vyplývající z těchto Pravidel užívání. Jakékoli postoupení porušující zákaz dle předchozí věty bude považováno za neplatné. Tato Pravidla užívání jsou závazná pro smluvní strany těchto Pravidel užívání a jejich příslušné nástupce a povolené postupníky.

24.  Dodržování právních předpisů. Tímto se zaručujete, že je Vám známo, že dodržujete a budete dodržovat, a to ve všech ohledech, právní předpisy a regulace týkající se nabízení nezákonných nebo nevhodných pobídek (včetně zákona o zahraničních korupčních praktikách Spojených států amerických v jeho platném znění a jiných protikorupčních zákonů a zákonů proti úplatkům).  Tímto se zaručujete, že Vy ani subjekt, který zastupujete, není (ať už přímo či nepřímo) vlastněn nebo ovládán osobou a/nebo že vy ani takový subjekt (ať už přímo či nepřímo) nevlastníte nebo neovládáte osobu, která (i) je uvedena na seznamu zvlášť určených státních příslušníků a blokovaných osob vedeném Úřadem pro kontrolu zahraničních aktiv Ministerstva financí USA (List of Specially Designated Nationals and Blocked Persons) nebo na seznamu subjektů podléhajících sankcím VB (U.K. Consolidated Financial Sanctions List) vedeném Ministerstvem financí Spojeného království; nebo (ii) podléhá sankcím uloženým z jakéhokoli důvodu vládou USA včetně, nikoliv však výlučně, situace, kdy je taková osoba organizována nebo jejíž sídlo se nachází v zemi či na území podléhající takovým sankcím nebo v rámci vládní struktury takové země (v současné době Krym, Kuba, Severní Korea, Irán a Sýrie). Dále se Vy (respektive subjekt, který zastupujete) zaručujete, že Vy ani příslušný subjekt nemáte v úmyslu (a ani tak vědomě neučiníte) dodávat nebo používat Webovou stránku osobám uvedeným v předchozí větě nebo v jejich prospěch. Zavazujete se informovat Moody's o změnách těchto okolností. Pro účely tohoto ustanovení termín „vlastněn“ a „vlastnit“ znamená vlastnický podíl ve výši 50% či více a termín „ovládat“ znamená právo nebo schopnost ovlivňovat rozhodnutí, úkony a/nebo postupy příslušného subjektu nebo jeho managementu. V případě porušení tohoto článku je Moody's oprávněna – vedle výkonu svých dalších práv či opravných prostředků – s okamžitou účinností ukončit Váš přístup na Webovou stránku (včetně dotčených odběrů – tzv. „subskripcí“).

25.  Výhledová prohlášení. Některá prohlášení obsažená na této Webové stránce, v tiskových zprávách Moody’s nebo sdělená Moody’s (ať už ústně či písemně) týkající se společnosti nebo jejího managementu jsou tzv. „výhledová prohlášení“ ve smyslu federálních zákonů o cenných papírech. Tato prohlášení vychází z budoucích obchodních a finančních očekávání, plánů a vyhlídek MCO která zahrnují celou řadu rizik a nejistot, jež by mohla způsobit značné odlišnosti ve skutečných výsledcích nebo výstupech. Výhledová prohlášení se objevují na různých místech Webové stránky a lze je identifikovat pomocí výhledové terminologie včetně, nikoliv však výlučně: “věří”, “očekává”, “předpokládá, “zamýšlí”, “plánuje”, “hodlá”, “předjímá”, “potenciální”, “pokračuje”, “strategie”, “usiluje”, “cíl”, “předpověď/prognóza”, “projekt”, “odhad”, “měl by”, “mohl by”, “může” nebo podobných výrazů či slov a jejich variant. Další informace o možných faktorech, rizicích a nejistotách, v jejichž důsledku by se skutečné výsledky Moody’s mohly podstatně lišit od výsledků předpokládaných ve výhledových prohlášeních, jsou uvedeny v oddíle “Rizikové faktory” poslední výroční zprávy MCO na formuláři 10-K a čtvrtletní zprávy MCO na formuláři 10-Q, jakož i v dalších zprávách, které MCO podala u KCP. Výhledová prohlášení jsou aktuální pouze k datu, kdy jsou učiněna. MCO se zříká jakékoli povinnosti nebo závazku (ani nemá v úmyslu takovou povinnost nebo takový závazek převzít) veřejně a průběžně zpřístupňovat jakékoli aktualizace nebo revize jakéhokoliv výhledového prohlášení tak, aby zohlednily jakékoli následné změny v událostech, očekáváních, podmínkách či jiných okolnostech, na nichž se zakládá jakékoli takové prohlášení.

26.  Databáze CUSIP. Berete na vědomí a souhlasíte s tím, že Databáze CUSIP a informace, které obsahuje, je a zůstává cenným duševním vlastnictvím, jež patří nebo je licencováno společnostem CUSIP Global Services ("CGS") a American Bankers Association ("ABA"). Jste si vědomi, že s jejich materiály a s informacemi v nich obsaženými na Vás nepřecházejí žádná vlastnická práva. Volně je můžete používat pouze na clearing a vypořádání transakcí, jakékoli širší použití vyžaduje licenci od CGS, která je zpoplatněna v závislosti na rozsahu služby. Souhlasíte s tím, že zpronevěřováním nebo zneužitím takových materiálů byste společnostem CGS a ABA způsobili závažnou škodu, a uvědomujete si, že v takovém případě by pouhá výplata finanční náhrady škody nemusela být považována za dostatečnou kompenzaci za skutečnou újmu způsobenou CGS a ABA. Souhlasíte tudíž s tím, že v případě jakéhokoliv zpronevěřování nebo zneužití, budou mít společnosti CGS a ABA právo obrátit se na soud, aby nařídil sjednání nápravy příkazem soudu, a to nad rámec jiných právních a finančních kompenzací, jež budou náležet CGS a ABA. Souhlasíte s tím, že nebudete žádným způsobem zveřejňovat nebo distribuovat databázi CUSIP, nebo informace tam obsažené, ani jejich shrnutí a dílčí soubory, že je nebudete předávat žádné osobě ani subjektu a budete je používat výlučně jen pro běžný clearing a vypořádání transakcí s cennými papíry. Dále pak souhlasíte s tím, že čísla a popisy CUSIP nemají sloužit pro vytváření a doplňování žádného vlastního ústředního souboru nebo vlastní databáze popisů a čísel CUSIP, které by sloužily Vám nebo třetím odběratelům takové služby. V žádném případě není databáze CUSIP určena k vytváření náhrad služeb CUSIP MASTER TAPE, PRINT, DB, INTERNET, ELECTRONIC, CD-ROM Services, a takové použití není dovoleno. To se týká i všech dalších služeb, které CGS vyvine a zavede v budoucnu.

CGS, ABA ANI ŽÁDNÁ Z JEJICH POBOČEK A PŘIDRUŽENÝCH SUBJEKTŮ NEDÁVAJÍ ŽÁDNOU ZÁRUKU, AŤ UŽ PŘÍMOU NEBO NEPŘÍMOU, POKUD JDE O PŘESNOST, DOSTATEČNOST NEBO ÚPLNOST JAKÝCHKOLI INFORMACÍ Z DATABÁZE CUSIP. VŠECHNY MATERIÁLY SE POSKYTUJÍ VE STAVU "JAKÉ JSOU", BEZ JAKÝCHKOLI ZÁRUK OHLEDNĚ OBCHODOVATELNOSTI ČI VHODNOSTI K POUŽITÍ PRO URČITÝ ÚČEL, ANI NEPŘIHLÍŽEJÍ K MOŽNÝM VÝSLEDKŮM V NÁVAZNOSTI NA JEJICH POUŽITÍ. CGS, ABA ANI JEJICH POBOČKY ČI PŘIDRUŽENÉ SUBJEKTY NEPONESOU ŽÁDNOU ODPOVĚDNOST, ANI JIM NEVZNIKNOU ŽÁDNÉ ZÁVAZKY ZA PŘÍPADNÉ CHYBY NEBO PŘEHLÉDNUTÍ, ANI NEBUDOU POVINNY K NÁHRADĚ ŠKODY, AŤ PŘÍMÉ NEBO NEPŘÍMÉ, SPECIFICKÉ NEBO NÁSLEDNÉ, A TO I V PŘÍPADECH KDY BYLY UPOZORNĚNY NA MOŽNOST VZNIKU TAKOVÝCH ŠKOD. V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ VŠAK ZÁVAZEK CGS, ABA NEBO KTERÉKOLI JEJICH POBOČKY, ČI PŘIDRUŽENÉHO SUBJEKTU, JENŽ BY MOHL VZNIKNOUT V DŮSLEDKU KTERÉHOKOLI ČINU, AŤ UŽ ZE SMLOUVY, DELIKTU NEBO JINAK, NEPŘESÁHNE VÝŠI POPLATKU, KTERÝ JSTE ZAPLATILI ZA PŘÍSTUP K TAKOVÝM MATERIÁLŮM V MĚSÍCI, V NĚMŽ MĚL ÚDAJNĚ NASTAT DŮVOD K TOMUTO ČINU. NAVÍC, CGS A ABA NENESOU ŽÁDNOU ODPOVĚDNOST ANI NEMAJÍ ŽÁDNÝ ZÁVAZEK KVŮLI ZDRŽENÍM NEBO PORUCHÁM NÁSLEDKEM OKOLNOSTÍ MIMO JEJICH KONTROLU.

Vaše užívání a přístup k datům CGS je výslovně podmíněno tím, že MCO bude udržovat distribuční smlouvu s CGS. V případě ukončení distribuční smlouvy MCO bude vaše právo na přístup a používání dat CGS prostřednictvím Webové stránky Moody's automaticky ukončeno.

V případě, že máte náležitou dohodu se společností CGS, zaštiťující vaše používání databáze CGS (dále jen "Samostatná smlouva"), vaše používání databáze CGS se bude řídit podmínkami Samostatné smlouvy, pokud zůstane v platnosti.

Souhlasíte s tím, že výše uvedená pravidla a podmínky zůstanou v platnosti i poté, kdy skončí Vaše práva na přístup k výše popsaným materiálům.

27.  Dodatečné podmínky pouze pro Austrálii. Za veškeré publikace a zveřejnění s určením pro Austrálii odpovídá dle australské licence pro finanční služby (Australian Financial Services License) australská pobočka Moody's: Moody’s Investors Service Pty Limited ABN 61 003 399 657 AFSL 336969 a/ nebo Moody’s Analytics Australia Pty Ltd ABN 94 105 136 972 AFSL 383569 (podle potřeby). Ratingy úvěrové důvěryhodnosti a publikace Moody's jsou určeny pouze pro "velkoobchodní klienty" ve smyslu oddílu 761G Zákona o korporacích z roku 2001 (Section 761G of the Corporations Act 2001). Pokud na Webovou stránku průběžně přistupujete nebo si ji prohlížíte z australského území, vystupujete vůči Moody's  jako "velkoobchodní klient" nebo jeho pověřený zástupce a potvrzujete, že ani Vy, ani subjekt, který zastupujete, nebudete přímo ani nepřímo rozšiřovat Materiály z Webové stránky "ratingovým klientům" ve smyslu oddílu 761G Zákona o korporacích z roku 2001 (Section 761G of the Corporations Act 2001). Úvěrové ratingy udělované Moody’s představují názor na úvěrovou důvěryhodnost emitenta a bonitu jeho dluhových závazků, nehodnotí bonitu jeho kmenových akcií nebo cenných papírů dostupných maloobchodním klientům, tj. drobným investorům.

28. Dodatečné podmínky pro Japonsko.  Moody's Japan K.K. (“MJKK”) je úvěrová ratingová agentura zcela vlastněná společností Moody's Group Japan G.K., která je zcela vlastněná Moody’s Overseas Holdings Inc., která je 100% dceřinou společností MCO. Moody’s SF Japan K.K. (“MSFJ”) je úvěrová ratingová agentura zcela vlastněná společností MJKK. MSFJ není Celonárodně uznávanou statistickou ratingovou organizací (Nationally Recognized Statistical Rating Organization “NRSRO”). Úvěrové ratingy přidělené MSFJ jsou proto úvěrové ratingy nespadající pod NRSRO. Úvěrové ratingy nespadající pod NRSRO jsou přidělovány společností, která nepatří mezi NRSRO. Z tohoto důvodu hodnocené závazky nesplní podmínky pro určité nakládání s nimi dle zákonů Spojených států. MJKK a MSFJ jsou úvěrové ratingové agentury registrované u japonského Úřadu pro finanční služby (Japan Financial Services Agency) a jejich registrační čísla Komisaře Úřadu pro finanční služby (Ratingy) jsou č. 2, resp. č. 3.

MJKK, resp. MSFJ, tímto oznamují, že většina emitentů dluhových cenných papírů (včetně korporátních a municipálních obligací, dluhopisů, dlužních úpisů a obchodovatelných směnek) a prioritních akcií hodnocených MJKK, resp. MSFJ, souhlasila před přidělením ratingu s tím, že uhradí MJKK, resp. MSFJ, za jimi provedené ratingové posouzení a služby poplatky v rozmezí od 125.000 JPY do přibližně 250.000.000 JPY.

MJKK a MSFJ rovněž dodržují zásady a postupy za účelem souladu s japonskými právními předpisy.

29.  Nároky z porušení autorských práv. Zákon o autorských právech v digitálním miléniu (Digital Millennium Copyright  Act 1998) ("DMCA") poskytuje východisko pro majitele autorských práv, kteří se domnívají, že materiál uvedený na internetu porušuje jejich práva podle autorského zákona Spojených Států. Pokud se domníváte, v dobré víře, že materiály, které jsou k dispozici na Webové stránce, porušují vaše autorská práva, můžete (nebo váš zástupce) zaslat Moody‘s oznámení se žádostí, aby Moody‘s odstranila příslušný materiál, nebo k němu zablokovala přístup. Pokud se domníváte, v dobré víře, že někdo neoprávněně podal oznámení o porušení autorského práva proti Vám, DMCA Vám umožňuje zaslat Moody‘s reakci na toto oznámení. Oznámení a reakce na oznámení musí splňovat zákonné požadavky stanovené DMCA. Blíže http://www.copyright.gov/ pro další detaily.  Oznámení a reakce na oznámení zasílejte poštou na: Právní oddělení (DMCA oznámení), 405 Howard Street, Suite 300, San Francisco, CA 94105; e-mailem na [email protected]; nebo faxem na +1-415-874-6809. Můžete také kontaktovat Moody’s DMCA zástupce na telefonu +1-415-874-6000. Moody’s doporučuje, abyste se obrátili na svého právního zástupce před podáním oznámení nebo reakce na oznámení.

30. Kontaktní informace.  Budete-li se chtít s Moody's spojit ohledně těchto Pravidel užívání nebo Pravidel ochrany soukromí, kontaktujte, prosím:

Právní oddělení
Moody’s Corporation
7 World Trade Center at 250 Greenwich Street
New York, NY 10007
Tel: +1-212-553-1653
E-mail:
[email protected]

Při kontaktu elektronickou poštou ohledně Pravidel užívání nebo Pravidel ochrany soukromí, označte, prosím, v záhlaví Vaší zprávy příslušným způsobem předmět dotazu, a to buď "Dotaz týkající se Pravidel užívání" nebo "Dotaz ohledně Pravidel ochrany soukromí".

Poznámka:  pokud jde o jakékoli osobní údaje poskytované společnosti Moody’s v rámci registrace, bude se shromažďování, používání a zveřejňování těchto údajů společností Moody's řídit zásadami ochrany osobních údajů pro Moodys.com. Váš souhlas s podmínkami použití je vaším souhlasem se zpracováním vašich osobních údajů společností Moody’s, a to v rozsahu, v jakém je váš souhlas vyžadován platnými zákony.

Než zvolite „Souhlasím“, projděte si, prosím, pozorně celý text „Podmínek a pravidel“
*Moody's Corporation, 7 World Trade Center at 250 Greenwich Street, New York, NY 10007. For a list of our current affiliates, please click here