Please Note
We brought you to this page based on your search query. If this isn't what you are looking for, you can continue to Search Results for ""
The maximum number of items you can export is 3,000. Please reduce your list by using the filtering tool to the left.
Close
Chystáte se opustit lokální stránky Czech Proto budete přesměrování na celosvětové stránky, které jsou dostupné?
Nezobrazujte znovu tuto zprávu
Ano
Ne
Moody’s ve Střední a Východní Evropě
Průvodce ratingem
Ratingové metodologie
Národní ratingová stupnice

  Společnost Moody’s je hrdá na svou schopnost naplňovat potřeby svých zákazníků ze Střední a Východní Evropy spojováním znalostí místního prostředí s globálními zkušenostmi při zajištění konzistence s ostatními kancelářemi Moody’s ve světě. Náš tým tvoří vysoce kvalifikovaní a zkušení odborníci, pocházející z mnoha různých prostředí a oborů, jak kulturních, tak profesionálních, kteří jsou odhodlaní poskytovat co nejlepší služby novým i stávajícím klientům stejně jako ostatním účastníkům trhu.

 

Moody’s uděluje ratingy a vydává nezávislé kreditní posudky pro cenné papíry s pevným výnosem, emitenty cenných papírů a další úvěrové závazky. Stanovujeme ratingy pro úvěrové závazky v oblasti bankovnictví, podnikového financování, projektového financování, suverénních a regionálních či místních samospráv a nadnárodních orgánů, strukturovaného financování, pojištění a řízených fondů.

 

V prostředí, kde globální finanční a kapitálové trhy spoléhají více než dříve na správné a objektivní úvěrové informace, poskytuje rating společnosti Moody’s zásadní přínosy a nabízí cenné příležitosti pro emitenty i investory.

 

Pro emitenty jde o přínosy v podobě širšího, stabilního a pružnějšího přístupu na globální finanční a kapitálové trhy, nižších nákladů na financování a vyšší likvidity.

 

Investoři využívají ratingy Moody’s pro ocenění úvěrového rizika cenných papírů s pevným výnosem nebo úvěrů, které mohou koupit nebo prodat či půjčit. A hodnota našich ratingů není omezena okamžikem jakéhokoli výchozího nákupního rozhodnutí, ale pokračuje po celou dobu životnosti hodnocených nástrojů.

 

Kromě toho se investoři spoléhají na naše znalosti a globální zaměření za účelem průběžného monitorování, aktualizace stanovisek a změn ratingů Moody’s. Mnoho  účastníků trhu rovněž používá naše ratingy jako prostředek k rozšíření jejich investičních horizontů na trhy nebo typy cenných papírů, které nezahrnují do vlastní analýzy.

 

Společnost Moody’s je odhodlána splňovat rostoucí nároky účastníků úvěrového trhu ve Střední a Východní Evropě. Díky našim místním i globálním zkušenostem můžeme přizpůsobit naše produkty a služby na míru.

Tato kapitola podává důležité informace o procesu hodnocení společnosti Moody's pro emitenty nebo budoucí emitenty dluhů. Náš obchodní tým je vám připraven telefonicky, e-mailem nebo na osobních schůzkách odpovědět na všechny vaše otázky týkající se ratingového procesu, jako např.: Jak dlouho ratingový proces trvá? Jaké informace musím poskytnout? Jaký druh ratingu mi bude přidělen? Je zajištěna důvěrnost informací?

 


Pokud máte dotazy na náše procesy nebo byste si u nás rádi objednali rating, obraťte se prosím na příslušného pracovníka našeho obchodního týmu, který je uveden níže, anebo přejděte níže, kde se o ratingovém procesu Moody’s dozvíte více.

 

Klíčové kontakty ve Střední a Východní Evropě:


Kontakty v České republice

 

Igor Ovcacik
Country Manager - Czech Republic
Vice President - Relationship Manager - Central and Eastern Europe
Igor.Ovcacik@moodys.com
T: +420 602 298 787

 

_________________________________________________________________

 

• Proces prvotního zpracování ratingu
• Naše ratingová metodologie
• Co očekávat od ratingu společnosti Moody’s
• Hodnota ratingu pro hodnocený subjekt

 

 

 


Proces prvotního zpracování ratingu

 

 

 


Podstatou získání ratingu od společnosti Moody's je aktivní a soustavný dialog mezi klientem a našimi analytiky. Jako klient přirozeně hrajete v procesu hodnocení kritickou úlohu, která je transparentní a vyžaduje otevřený dialog o našich názorech, procesech a závěrech. Jakmile jsou naše hodnocení zveřejněna, jsou neustále přezkoumávána a aktualizována na základě rozhovorů a pravidelných schůzek, ve kterých vás žádáme o vznesení jakýchkoliv připomínek a názorů a o předložení veškerých materiálů, které jsou podle vás důležité pro naši analýzu .

 

Pokud jste u společnosti Moody’s noví, začíná hodnocení seznamovací schůzkou. Jeden ze členů našeho obchodního týmu vás seznámí s ratingovým procesem a metodami společnosti Moody’s a projedná s vámi konkrétní údaje, které budou nejužitečnější pro rozvoj a pochopení našeho vzájemného vztahu. V dané chvíli bude našim cílem zajistit, abyste porozumněli našemu ratingovému procesu a typům informací, které pro nás budou nejdůležitější. Ukážeme vám též naše zkušenosti z relevantního sektoru a související metodiky, která je transparentně popsána a obsahuje i skorovací tabulky.

 

Moody’s se zaměřuje na řadu významných faktorů důležitých pro zhodnocení vašeho dlouhodobého a krátkodobého rizikového profilu. Často zjišťujeme, že tyto informace jsou již k dispozici interně, a možná se neliší od informací, které jsou již předkládány vrcholovému managementu.

 

Schůzka s managementem


První analytická schůzka se často koná v sídle vaší firmy a obvykle trvá celý půlden nebo celý den včetně návštěvy provozu firmy. S analytiky Moody’s budete jednat o všech záležitostech, které považujete za relevantní. U průmyslové společnosti bychom se například zaměřili na následující skutečnosti:

 

• Situaci a historii skupiny a konkrétního subjektu emitujícího dluh
• Podnikovou strategii a filozofii – obvykle prezentovanou nejvyšším managementem společnosti
• Úplnou analýzu obchodního rizika, včetně analýzy odvětví, konkurenčního postavení, cykličnosti a sezónních výkyvů, náchylnosti k technickým změnám a regulačního prostředí.        
• Podrobnou analýzu finančních rizik společnosti, včetně (1) stability a předvídatelnosti cash flow a schopnosti splácet dluh, (2) vývoje a výhledu provozní marže, (3) struktury nákladů a schopnosti řídit efektivnost a (4) analýzy rozvahy vč. pohledu na objem a splatnost dluhu a likviditu společnosti. Tato analýza je zaměřena do budoucnosti a zahrnuje i analýzu finančních plánů společnosti.
• Analýzu manažerského týmu jak z pohledu jeho strategických vizí, tak i z pohledu doložitelné schopnosti tyto strategie úspěšně realizovat a uvádět v praxi.

 

Rozhodnutí ratingového výboru


Po schůzce s managemntem realizuje analytický tým další výzkum – obvykle ve spolupráci s finančním týmem společnosti – a následně dá doporučení ratingovému výboru vytvořenému konkrétně pro vaši společnost. Ten bývá obvykle složen z odvětvových specialistů, regionálních výkonných ředitelů a dalších odborných analytiků společnosti Moody’s.

 

 

Časový rozvrh ratingového procesu


Celý proces hodnocení, od vaší předběžné diskuse s námi po zveřejnění hodnocení, trvá obvykle okolo 90 dnů. Bereme ohled na jakékoliv vaše návrhy a připomínky, které byste mohli mít ohledně načasování, jsme též schopni ratingový proces přizpůsobit harmonogramu pro zajištění financování vaší společnosti.

 


Zveřejnění ratingu


Jakmile hodnotící výbor vydá své rozhodnutí, budete s hodnocením a jeho zdůvodněním seznámeni. Pokud se rozhodnete rating zveřejnit, bude toto hodnocení distribuováno formou tiskové zprávy souběžně do všech předních finančních médiích na celém světě. Ratingová hodnocení jsou obvykle vydávána před tím, než je daný dluh uvádě na trh, aby je investoři mohli použít při svých nákupních rozhodnutích. Podrobný popis vaší organizace, odůvodnění uděleného hodnocení a konkrétní rating vašeho dluhu je poté zveřejněn na naší webové stránce a v různých publikacích společnosti Moody’s.

 

Všimněte si prosím, že dosud nehodnoceným evropským žadatelům o hodnocení poskytujeme možnost rozhodnout se, zda chtějí, aby jejich hodnocení byla zveřejněna či nikoliv. Klademe důraz na to, aby důvěra emitentů byla v našem vztahu základní složkou hodnotícího procesu. Plně chápeme nutnost zachování důvěrnosti informací, které jsou nám poskytovány, a za všech okolností tuto důvěrnost dodržujeme.


 

Naše ratingová metodologie


Před udělením ratingu Moody's analyzuje všechny relevantní rizikové faktory z různých úhlů pohledu. Tento proces se řídí několika analytickými principy.

 
1. Dlouhodobý pohled – zaměřujeme se na základní faktory, které určují dlouhodobou schopnost emitenta splácet svůj dluh, jako jsou významné hospodářské poklesy, radikální změny strategie managementu nebo změny regulačního prostředí. Záměrem našich hodnocení není nechat se strhnout ekonomickými cykly nebo výkyvy nabídky a poptávky, ani promítat krátkodobé pohyby či sentiment trhu. 


2. Důraz na stabilitu a předvídatelnost hotovostních toků (cash flow) – Jeden z největších důrazů klademe na to, abychom pochopili tvorbu a tok cash flow a zejména předvídatelnost a dlouhodobou udržitelnost cash flow. Zkoumáme podrobně finanční výhledy a snažíme se spolu s vámi pochopit klíčové předpoklady, na kterých tyto výhledy stojí. V případě potřeby provádíme na základě manažerských příkladů analýzy citlivosti a tvoříme model mírného hospodářského poklesu, abychom pomohli stanovit odolnost cash flow.

 
Specifické rizikové faktory zvažované v daném ratingovém hodnocení se mohou v jednotlivých sektorech výrazně lišit. Podrobnější informace o ratingové metodologii pro hlavní sektory můžete získat prostřednictvím našeho obchodního týmu anebo v části Ratingová metodologie na naší webovské stránce. 

Co očekávat od ratingu společnosti Moody’s 

 
Chápeme, že klienti vyžadují včasné a jasné odpovědi na otázky a připomínky. Víme, že se jedná o základní prvky pozitivního profesionálního vztahu. Z tohoto důvodu jsme pro naše analytické týmy vyvinuli některé body správného jednání (best practices).

 
• Tým analytiků společnosti Moody’s se s vámi před každou schůzkou spojí, aby vás seznámil s naším programem schůzky a zjistil vaše   očekávání a body jednání a také aby vám oznámil, kdo se schůzky zúčastní za společnost Moody’s, a potvrdil čas a místo schůzky.
• Analytici Moody’s přijdou připraveni, se znalostí nejnovějších materiálů o vaší organizaci,  jako např. zpracované materiály pro schůzku nebo čtvrtletní hospodářské výkazy
• Budeme se snažit zajistit, abyste věděli, jaké je naše stanovisko ke klíčovým úvěrovým faktorům vaší organizace (jak výhody, tak nevýhody), náš výhled úvěrového hodnocení a nejdůležitější faktory, které ovlivňují váš ratingový stupeň.
• Budeme se snažit zajistit, abyste byli seznámeni s našimi analytickými postupy a metodami a zjistili úroveň vašeho porozumění s nimi.
• Budeme pečlivě naslouchat vaší prezentaci a vašim názorům na vaši firmu a odvětví.
• Budeme otevřeně komunikovat.
• Zodpovíme vaše dotazy co nejkomplexněji a co nejdříve.
• Budeme se řídit harmonogramem vašeho financování a budeme se snažit jej respektovat a dodržet termíny po nás požadované.
• Po schůzkách budeme pokračovat v komunikaci, abychom zajistili, že se záležitosti dále řeší a že vaše dotazy byly zodpovězeny.


Žádáme vás, abyste nás seznámili s tím, jak se s těmito svými závazky vyrovnáváme. Oceňujeme názory našich klientů a proto bychom vás rádi požádali, abyste si našli čas a dali nám vědět váš názor na naše služby. Jen tak vám budeme moci poskytnout lepší služby v budoucnu. 
 


 

Hodnota ratingu pro hodnocený subjekt

 
Existuje řada způsobů, jakými investoři používají rating, a není to jen otázka vstupu na kapitálový trh. Pro mnohé investory jsou ratingy kritickým prvkem při stanovení ceny cenných papírů nebo úvěrů a často se používají jako hodnotící měřítko (benchmark) pro stanovení pravidel investování. Poskytováním spolehlivých, celosvětově srovnatelných posudků úvěrového rizika pomáhá hodnocení společnosti Moody’s otevřít investiční horizonty širšímu spektru jednotlivých trhů včetně bankovních úvěrů či investic pojišťoven a penzijních nebo podílových fondů.

 

 

Lepší přístup ke kapitálu


Jelikož naše úvěrové posudky jsou velice rozšířené, jsou široce používány, jasně chápány a akceptovány institucionálními investory, mohou tak otevřít cestu pro umístění dluhu emitenta daleko širšímu počtu potenciálních kupujících. Na dnešních globálních trzích je hodnocení považováno za jakýsi "úvěrový pas", který může umožnit přístup k mezinárodním sdružením dluhového kapitálu (debt pools), např. na trzích, kde emitent není příliš známý nebo kde investoři nemusí znát jazyk emitenta, jeho obchodní kulturu nebo účetní zvyklosti.

 


Flexibilita financování

Tento širší přístup na trh sebou obvykle nese nižší náklady financování, zejména u emitentů s vyšším ratingovým hodnocením. Důvěryhodnost našich hodnocení může umožnit hodnoceným emitentům vstoupit na kapitálové trhy častěji a úsporněji a prodávat větší množství titulů s delší dobou splatnosti.

 

 

Stabilita trhu


Ratinová hodnocení a zprávy založené na naší analýze mohou klientům Moody’s pomoci udržet důvěru investorů, zejména v obdobích poklesu trhů. Například zpráva v médiích by mohla nepříznivě ovlivnit ceny nesplacených dlužných papírů společnosti, přestože taková zpráva nemá žádný skutečný dopad na dlouhodobou úvěrovou bonitu těchto dluhů.  Opětovné ujištění o ratingovém hodnocení emitenta od Moody’s a doprovodné ratingové analýzy mohou pomoci zmírnit obavy investorů.


 ​​​​

Moody’s s potěšením představuje své transparentní metodologie hodnocení na linku uvedeném níže. Každá ratingová metodologie zahrnuje popis hlavních faktorů, které ovlivňují bonitu emitenta v jednotlivých sektorech, a je doplněna skórovacími kartami, které tyto hlavní faktory shrnují, a umožňuje tak rychlé a jasné porozumění pohledu Moody’s na bonitu hodnocených klientů.

 

Přehled jednotlivých ratingových metodologií Moody’s je uveden na odkliku níže. Tento přehled představuje úplný výčet metodologií, které pokrývají drtivou většinu klientů Moody’s hodnocených po celém světě.

 

V případě, že byste si nebyli jisti správnou metodologií pro vaši společnost, kontaktujte prosím náš obchodní tým.

 

 Ratingové metodologie

Národní ratingová stupnice (NSR) představuje další nástroj diferenciace bonity domácích emitentů v rámci jedné země. Přestože není vhodná pro mezinárodní investory, tento produkt může být zajímavý pro domácí entity a bankéře nebo investory, kteří jsou aktivní na domácích kapitálových trzích. Moody’s v rámci Střední a Východní Evropy nabízí NSR v České republice a na Slovensku.

 

Popis

 

NSR je klasifikace relativní úvěrové způsobilosti (včetně relevantní externí podpory) v konkrétní zemi a tyto stupnice používají klasifikační symboly společnosti Moody’s doplněné o „.nn“ index země jako je tomu u Aaa.cz v případě České republiky. Tyto stupnice nejsou navrženy tak, aby vzájemně porovnávaly jednotlivé země; spíše určují relativní úvěrové riziko v dané zemi. Investoři, kteří požadují mezinárodně srovnatelná hodnocení by měli použít globální klasifikaci společnosti Moody’s.

 

Společnost Moody’s používá NSR pro domácí trhy (i) na nichž je globální hodnotící stupnice společnosti Moody’s v rozporu s místními stupnicemi, které jsou již v investičních a regulačních směrnicích zažité, jako je tomu v případě České republiky, Slovenska, Mexika, Tchaj-wanu a jinde; nebo (ii) tam, kde globální hodnotící stupnice poskytují neadekvátní odstupňování mezi úvěry v dané zemi, co. je často případ významných politických nebo ekonomických rizik a tudíž nedostatečné zobrazení firemních nebo specificky bezpečnostních rizik v rámci kategorie globální hodnotící stupnice.

 

Společnost Moody’s vytváří národní stupnici tak, že definuje Aaa jako nejnižší úroveň rizika úvěrů v zemi a C jako nejvyšší riziko a pak klasifikuje a rozmisťuje zbývající společnosti na celou stupnici. Tam, kde je již místní stupnice široce užívána, může Moody’s takovou stupnicí začít kalibrovat svou vlastní národní stupnicí tak, aby eliminovala sestavení a kalibraci stupnice, která by byla zdrojem rozdílů mezi ratingovými hodnoceními jednotlivých agentur.

 

Očekávání ztráty u dané národní hodnotící stupnice bude všeobecně vyšší než v případě jejího globálního hodnotícího protějšku. Z tohoto důvodu úvěr, který se nachází na dolním konci investičního stupně národní stupnice, ponese vyšší očekávanou ztrátu než jeho ekvivalent na globální stupnici.

 

Pro bližší informace o NSR Moody’s ve Střední a Východní Evropě, klikněte na přiloženou Metodologii NSR nebo kontaktujte členy našeho obchodního týmu.


Slovenská Verze

Česká Verze