Please Note
We brought you to this page based on your search query. If this isn't what you are looking for, you can continue to Search Results for ""
The maximum number of items you can export is 3,000. Please reduce your list by using the filtering tool to the left.
Close
Za chwilę opuścisz stronę polską i przejdziesz na stronę globalną.
Nie pokazują ponownie tej informacji.
Tak
Nie
Moody's w Polsce
Przewodnik po ratingach
Metodologia
 
Agencja ratingowa Moody's Investors Service pragnie jak najlepiej odpowiedzieć na potrzeby polskiego rynku finansowego, łącząc wiedzę i doświadczenie lokalne z globalnym, zapewniając jednocześnie spójność z działalnością innych biur Moody's na świecie. Nasz zespół składa się z wysoko wykwalifikowanych i doświadczonych ekspertów regionalnych i branżowych, rekrutowanych z różnych kultur językowych jak i zawodowych, zaangażowanych w świadczenie najwyższej jakości usług zarówno obecnym jak i potencjalnym klientom, a także uczestnikom rynku.
 
 
Moody's opracowuje i publikuje niezależne opinie kredytowe dotyczące papierów wartościowych, emitentów papierów wartościowych i innych zobowiązań kredytowych. Nadajemy ratingi obligacji w następujących sektorach: bankowym, korporacyjnym, finansowania projektów, rządów państw, władz lokalnych, regionalnych i ponadpaństwowych, finansowania strukturalnego, ubezpieczeń i funduszy powierniczych.
 
 
W czasach, gdy globalne rynki finansowe i kapitałowe zależą bardziej niż kiedykolwiek od rzetelnej i obiektywnej informacji kredytowej, ratingi Moody's zapewniają emitentom i inwestorom istotne korzyści i szerokie możliwości.
 
 
Dzięki ratingom, emitenci zyskują szerszy, stabilny i bardziej elastyczny dostęp do globalnych rynków finansowych i kapitałowych, gwarantujący niższe koszty finansowania i większą płynność.
 
 
Dla inwestorów, ratingi agencji Moody's są pomocnym narzędziem wyceny ryzyka kredytowego papierów wartościowych oraz papierów dłużnych, których zakup, sprzedaż lub pożyczenie rozważają. Wartość ratingów Moody's nie ogranicza się do momentu podejmowania wstępnych decyzji o zakupie, ale obejmuje cały okres zapadalności ocenianych instrumentów.
 
 
Ponadto, inwestorzy polegają na wiedzy i globalnej perspektywie Moody's w zakresie bieżącego monitorowania, aktualizacji opinii i zmian ratingów. Wielu uczestników rynku używa ratingów Moody's jako sposobu na poszerzanie swoich horyzontów inwestycyjnych o rynki lub rodzaje papierów wartościowych, których nie obejmują ich własne analizy.
 
 
Moody's jest zaangażowana w zaspokajanie rosnących potrzeb uczestników rynku kredytowego w Polsce. Nasze doświadczenie, zarówno lokalne, jak i globalne, pozwala nam odpowiednio definiować nasze produkty i usługi.
​​

 

Niniejsza część zawiera ważne informacje o procesie nadawania ratingu przez agencję Moody’s, przeznaczone dla emitentów lub potencjalnych emitentów długu. Z naszym przedstawicielem prosimy kontaktować się telefonicznie, mailowo lub w trakcie indywidualnych spotkań. Jesteśmy gotowi odpowiedzieć na wszystkie Państwa pytania dotyczące procesu ratingowego, takie jak: Jak długo trwa procedura ratingowa? Jakie informacje muszę dostarczyć? Jaki rodzaj ratingu otrzymam? Czy Moody's zapewnia poufność danych? Jeśli mają Państwo pytania na temat naszych procedur lub chcieliby Państwo zlecić nam nadanie ratingu, prosimy o kontakt z naszym przedstawicielem lub przejść na dół strony, aby dowiedzieć się więcej o samym procesie.

 

 
Najważniejsze dane kontaktowe:
 
Piotr Janczak
Dyrektor Generalny
Moody’s Investors Service sp. z o.o., oddział w Polsce
Pl. Piłsudskiego 3
00-078 Warszawa
Tel +22 449 01 59
 
Anna Burel
Tel +44 207 772 5343
 
 
 
 
 
Proces uzyskania pierwszego ratingu
 
 
Uzyskanie oceny ratingowej Moody's to aktywny, ciągły dialog pomiędzy emitentem i naszymi analitykami. Jako emitent, odgrywają Państwo kluczową rolę w trakcie nadawania oceny ratingowej. Proces ratingowy jest przejrzysty i wymaga otwartego dialogu na temat naszego punktu widzenia, procedur i wniosków. Po nadaniu oceny, nasze ratingi są nieustannie badane i aktualizowane poprzez dialog i regularne spotkania, w trakcie których będziemy zachęcali Państwa do zgłaszania wszelkich zastrzeżeń i przedstawiania wszystkich materiałów, które Państwa zdaniem będą istotne dla naszej analizy. Jeśli nie korzystali Państwo wcześniej z usług firmy Moody's, nasz proces ratingowy rozpoczyna się od spotkania wprowadzającego. Nasz Zespół ds. Rozwoju Biznesowego przedstawi Państwu obowiązujące w Moody's procedury i omówi konkretne rodzaje danych, które będą najbardziej przydatne w zrozumienia Państwa organizacji. Naszym celem na tym etapie jest upewnienie się, że rozumieją Państwo nasze podejście do analizy kredytowej oraz rodzaj informacji, które będą dla nas najistotniejsze. Podzielimy się również z Państwem naszym doświadczeniem w danym sektorze, korzystając z odpowiedniej metodologii zawierającej przejrzyste omówienia oraz formularze ocen. Moody's koncentruje się na kilku podstawowych elementach istotnych dla Państwa długoterminowego i krótkoterminowego profilu ryzyka. Zazwyczaj okazuje się, że informacje te są już dostępne w firmie i przypominają materiały, które mogą Państwo przedstawiać kierownictwu wyższego szczebla.
 
 
 
 
Spotkanie z zarządem
 
Spotkanie dotyczące analizy wstępnej odbywa się najczęściej w centrali Państwa organizacji, trwa zazwyczaj kilka godzin lub cały dzień, wliczając wizytę w lokalizacjach poza centralą. Analitycy będą omawiać wszelkie kwestie, które uznajemy za istotne. W przypadku firmy przemysłowej, będziemy koncentrować się na przykład na następujących kwestiach:
• Historia i informacje o grupie oraz konkretnym podmiocie, który wyemituje dług.
• Strategia i filozofia korporacyjna – zazwyczaj prezentowane przez zarząd firmy.
• Pełna analiza ryzyka biznesowego, w tym także analiza branży, konkurencyjności, cykliczności i sezonowości, podatności na zmiany techniczne oraz uwarunkowania prawne.
• Szczegółowa analiza ryzyka finansowego przedsiębiorstwa, w tym (1) stabilności przepływów gotówkowych oraz przewidywalności i zdolności obsługi zobowiązań związanych z zadłużeniem (2) rozwoju i perspektyw marży operacyjnej (3) struktury kosztów i zdolności zwiększania wydajności, a także (4) analiza bilansu pod względem profilu i płynności zadłużenia. Analiza ta jest przeprowadzana z myślą o przyszłości i obejmuje przegląd prognoz finansowych spółki.
• Analiza zespołu kierowniczego zarówno pod względem przyszłej wizji strategicznej firmy, jak również dowodów na możliwości i zdolności do jej efektywnej realizacji.
 
 
 
 
Decyzja ratingowa komitetu
 
 
Po spotkaniu kierownictwa analitycy przeprowadzą dalsze badania – zazwyczaj w porozumieniu z zespołem finansowym firmy – i na koniec zgłoszą swoją rekomendację do specjalnie utworzonego dla Państwa firmy komitetu ratingowego. Komitet składa się zazwyczaj z odpowiednich specjalistów w danej branży, regionalnych dyrektorów zarządzających i innych właściwych specjalistów kredytowych agencji Moody's.
 
 
 
 
Kalendarium procesu ratingowego
 
 
Cały proces nadawania ratingu, od wstępnej rozmowy do publikacji, trwa zazwyczaj około 90 dni. Zdajemy sobie sprawę z tego, jak ważny jest czas nadania ratingu i jesteśmy w stanie dostosować czas trwania procesu do Państwa harmonogramów finansowych i innych potrzeb.
 
 
 
 
Publikacja ratingu
 
 
Po podjęciu przez komitet ratingowy decyzji, otrzymają Państwo informację o przyznanym ratingu wraz z uzasadnieniem. Jeśli postanowią Państwo kontynuować proces, nowa ocena ratingowa zostanie jednocześnie przekazana w komunikatach prasowych do największych mediów finansowych na całym świecie. Nasze procedury przewidują publikację opinii ratingowych przed sprzedażą emisji, tak aby inwestorzy mogli je wykorzystać przy podejmowaniu decyzji o zakupie. Na naszej stronie internetowej oraz w różnych publikacjach firmy Moody's pojawi się również szczegółowy opis Państwa organizacji, uzasadnienie ratingu oraz konkretny aspekt poddawany ocenie. Prosimy pamiętać, że podmioty europejskie, które otrzymują rating poraz pierwszy, mają możliwość określenia, czy rating ich organizacji ma zostać podany do publicznej wiadomości. Zdajemy sobie sprawę, że zaufanie emitentów do poufnego charakteru naszych stosunków stanowi istotny element procesu ratingowego. W pełni doceniamy i rozumiemy potrzebę zapewnienia poufności informacji będących w naszym posiadaniu i dokładamy wszelkich starań, aby tak się stało.
 
 
 
 
Nasza metodologia ratingowa
 
 
W trakcie nadawania ratingu kredytowego Moody's analizuje wszystkie istotne czynniki ryzyka i punkty widzenia. Procesowi temu przyświeca kilka analitycznych zasad.
1. Skupienie uwagi na dłuższym okresie czasu – w naszej analizie koncentrujemy się na podstawowych czynnikach, które będą determinować długoterminową zdolność emitenta do wywiązywania się z zobowiązań dłużnych, takich jak poważne kryzysy gospodarcze, radykalne zmiany strategii zarządzania lub większe zmiany regulacyjne. Nasze ratingi z założenia nie są podwyższane ani obniżane wraz z cyklami biznesowymi lub popytu / podaży i nie odzwierciedlają krótkoterminowych zmian rynkowych.
2. Nacisk na stabilność i przewidywalność przepływów gotówkowych – jednym z naszych głównych obszarów zainteresowania jest identyfikacja czynników generujących przepływy gotówkowe, a w szczególności ich przewidywalność i stabilność. Zbadamy szczegółowo prognozy finansowe i wraz z Państwem postaramy się zrozumieć kluczowe założenia, na których opierają się te prognozy. W razie potrzeby przeprowadzimy analizy wrażliwości w oparciu o najbardziej optymistyczne prognozy zarządu i wprowadzimy do modelu niewielkie spowolnienie gospodarcze, aby móc lepiej określić odporność mechanizmu przepływów.
 
Konkretne wagi czynników ryzyka, które będą wpływały na na dany rating, mogą się znacznie różnić między sobą w zależności od badanego sektoru. Szczegółowe raporty dotyczące metodologii dla wszystkich głównych sektorów, które śledzimy, można uzyskać od naszego Zespołu Zarządzania Relacjami z Klientem oraz na naszej witrynie internetowej w części Metodologia ratingów.
 
 
 
 
Czego można się spodziewać po relacji ratingowej z firmą Moody's
 
 
Rozumiemy, że emitenci chcą uzyskać szybkie i jasne odpowiedzi na swoje pytania i wątpliwości. Wiemy, że są to niezbędne elementy pozytywnych relacji zawodowych. W tym celu opracowaliśmy dla naszych analityków zestaw rekomendacji.
• Zespół analityków Moody's skontaktuje się z Państwem przed spotkaniem, aby poinformować o jego harmonogramie, ustalić, jakie tematy chcieliby Państwo do niego włączyć, przekazać listę uczestników reprezentujących agencję, oraz potwierdzić czas i miejsce spotkania
• Analitycy Moody's przygotowując się do spotkania poznają najnowsze informacje na temat Państwa organizacji, takie jak prezentacja firmy czy kwartalne sprawozdania finansowe
• Zadbamy o to, aby informować Państwa na temat naszego stanowiska wobec kluczowych kwestii kredytowych w Państwa organizacji (zarówno o zaletach jak i wadach), naszej prognozy ratingowej i najważniejszych czynników, które wpływają na ocenę ratingową
• Dopilnujemy, aby mieli Państwo możliwość poznania naszych metodologii ratingowych i przyjmiemy Państwa spostrzeżenia
• Będziemy uważnie słuchać prezentacji Państwa firmy oraz Państwa opinii na temat sektora, w którym działacie
• Będziemy otwarci
• Odpowiemy na Państwa pytania szybko i profesjonalnie
• Poznamy daty emisji Państwa papierów wartościowych oraz inne terminami, i będziemy dążyć do tego, by ich nie przekraczać.
• Będziemy w kontakcie z Państwem po spotkaniu, by mieć pewność, że w pełni się rozumiemy, i że otrzymali Państwo odpowiedzi na swoje pytania.
 
Zachęcamy do ocenienia, w jakim stopniu wywiązujemy się z tych zobowiązań. Szanujemy opinie naszych klientów i dlatego prosimy, aby poświęcili Państwo chwilę i skomentowali poziom świadczonych przez nas usług, tak by pozwolić nam na stałe podwyższanie standardów.
 
 
 
 
Wartość ratingu
 
 
Istnieje wiele powodów, dla których inwestorzy korzystają z ratingów kredytowych nie tylko jako narzędzi na rynkach kapitałowych dla emitentów. Dla wielu inwestorów ratingi są kluczowym elementem wyceny papierów wartościowych i są często wykorzystywane jako punkt odniesienia przy ustalaniu strategii inwestycyjnych. Ratingi Moody’s, uznane i porównywalne w skali światowej opinie na temat ryzyka kredytowego, pomagają poszerzyć horyzonty inwestycyjne o dodatkowe segmenty rynku, takie jak bankowość, instytucje ubezpieczeniowe, fundusze emerytalne i inwestycyjne.
 
 
 
Szerszy dostęp do kapitału
 
 
Nasze opinie kredytowe zostały rozpowszechnione na szeroką skalę, są szeroko stosowane, łatwo zrozumiałe i akceptowane przez inwestorów instytucjonalnych. Dzięki temu, ratingi mogą ułatwić dostęp do długu emitenta szerszemu gronu potencjalnych nabywców. Na dzisiejszych globalnych rynkach rating stanowi tak naprawdę „paszport kredytowy“, który otwiera drzwi do międzynarodowych zasobów kapitału dłużnego, na przykład na rynkach, na których emitent nie jest jeszcze znany lub gdzie inwestorzy mogą nie rozumieć języka emitenta, jego kultury biznesowej czy sposobu prowadzenia księgowości.
 
 
 
Elastyczność finansowania
 
 
Dostęp do szerszego rynku kapitałowego przekłada się zazwyczaj na zmniejszenie kosztów finansowania, szczególnie dla emitentów o wyższym ratingu. Wiarygodność naszych ocen ratingowych może również umożliwić ocenionym już emitentom częstsze i tańsze wchodzenie na rynki kapitałowe, a także na większe emisje z dłuższym terminem zapadalności. Stabilność rynku Opinie ratingowe i sprawozdania z badań stojących za naszym ratingami pomagają emitentom Moody's utrzymać zaufanie inwestorów, szczególnie w okresach napięć rynkowych. Wiadomości z rynku mogą na przykład negatywnie wpływać na ceny będących w obrocie obligacji wyemitowanych przez firmę, nawet jeśli nie mają one realnego wpływu na długoterminową wartość kredytową tych obligacji. Gwarancja ratingu Moody's i towarzysząca mu analiza sytuacji pomaga złagodzić obawy inwestorów.
 
Moody's ma zaszczyt przedstawić poniżej swoje przejrzyste metody ratingowe. Każda metodologia ratingowa obejmuje opis głównych czynników wpływających na wiarygodność kredytową emitentów w poszczególnych sektorach i zawiera karty ocen, które klarownie ukazują najważniejsze czynniki ratingowe i umożliwiają łatwe zrozumienie spojrzenia Moody’s na ocenionych emitentów.
 
 
Listę metodologii ratingowych Moody's można znaleźć klikając na poniższy link. Jest to pełna lista metodologii obejmujących większość ocenionych przez Moody's emitentów z całego świata. Jeśli nie są Państwo pewni, którą z metodologii ratingowych zastosowalibyśmy w Państwa przypadku, prosimy skontaktować się z naszym przedstawicielem.